Windows 98 OSR1 v4.10.2126 serial key or number

Windows 98 OSR1 v4.10.2126 serial key or number

Windows 98 OSR1 v4.10.2126 serial key or number

Windows 98 OSR1 v4.10.2126 serial key or number

 ALL WINDOWS CD KEY

Windows 2000 CD KEY -- ALL VERSIONS
VXKC4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB

Windows 2000 Pro Final
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG     

Microsoft Windows 98 Second Edition Full Retail CD KEY:
W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY             
Win98 Upgrade Serial -
G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX or
R4WW8-7HXF6-QFW99-WVB2G-4BP42 or
HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-38J4

Windows 98 OEM - Serial -
DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26 or
FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD or
PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G or
M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM or
FQYYM-MGGJ7-3J69K-RVQ4T-W8HCH

Windows 98 OEM SR1-B1 - Serial -
C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ

Windows 98 Retail - Serial -
K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 or
QY84Q-QT6QF-GJMGY-MFT4Y-RCBWG or
PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB

Windows NT Cd-Keys - Serial -
811-7443012 or
811-1380196 or
811-1379413

Windows NT Workstation 4.0 - OEM Serial -
09496-OEM-0009552-77303 or
30495-OEM-0006276-08164 or
20796-OEM-0013791-67471

HQ6K2-QPC42-3HWDM-BF4KJ-W4XWJ
W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY

98 ME
HBTD9 6p338 XT2MV QBTTF WPGGB
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG

Product Key for Windows Millennium
HBTD9-6P338-XT2MV-QBTTF-WPGGB

Easy CD Creator Key 110100530014

Windows 98 SE Key HWBFF-WTXRD-D9GT2-9MGXY-R94PT

Windows 95 Key 11197-OEM-0021551-17769

windows ME
B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33
K9KDJ-3XPXY-92WFW-9Q26K-MVRK8Win98 - Second Edition (SE)

KT7Y4 - XBJ88 - GCQGW - CWTFM - JTFP6
GTXGD - DFWC6 - 9GRPC - 3VH6P - Q428T
GK3WK - RQMKF - 3QXGQ - CXRC8 - Q8GF6
DPGDQ - 38VBT - XGYWX - 7VWBM - JM386
D2FKV - JV746 - WC6QT - GTX6Y - KF2G6
BX3VH - CHRYX - F9R2X - FWB9B - PTWR6
DJRJM - WKXCM - YWH3P - 89P76 - HGMFG
FKQ43 - 7CB3G - MJYD4 - QQ3FX - JX6DG
WRMXT - 7XP29 - RHJJX - 3FXRX - JYJ7T
CDPTC - GYYQX - J6F3M - Q3H2F - R4D9G
CYB3Q - THYXP - 28YQ2 - DV9GG - GPQTT
DF723 - J4T42 - MJKQQ - DW84X - 4KKHT
MCPRX - BQ7FC - R8T2M - XKB9Y - B72H6
TC2RB - 4JMY4 - F66VK - 9M3GV - H4J8G
C3KRB - CGQFB - 46WD6 - 77KX9 - P8HFG
XJCMT - R99MK - 8YPDH - FQKT2 - Q7G2T
VCHJY - Y9306 - FX2VV - C2GTR - PT2WT
CF4X9 - 2J28Y - XT42V - PGMGY - 8JCFG
HDYRK - XRYYP - 9WYY2 - YDDGY - YCXP6
VWPF8 - T9CX7 - 6G9GW - CB9GX - WXWDG
W2W7R - DW6DF - FPX2R - 2BTX4 - RDVQT
G9HTD - FTRB3 - YTPDG - 2742M - CY96T
G27WW - BM7Q2 - C7DX6 - M9DBH - 98PVG
KFQ26 - X7RJ7 - TVX2X - WF6TR - PTK6T
WK6CJ - H93X2 - UC4TP - VXTFJ - F7F46
XMF9C - V3PDM - 3U88K - 2BWT3 - H9Q9G
KXDXP - H7DRF - FBTW3 - MHJ94 - 2P9D6
FFVRX - PPBK9 - H68PY - KT63B - FMCCT
MFF4W - QM8XH - FDRP6 - TY2BR - BB2FT
DPGW9 - T9WPY - WV72J - RJ897 - 49WB6
QP34V - H78W2 - VKPV4 - QBQ8M - 9B276
XKRC8 - TPD49 - X6P8G - HYGCK - 4PKQG
H89WQ - PZDFH - 93PJ2 - 8XTJ3 - QWPWT
WDJWB - YH7FC - 7MB4T - TBCXB - 3KZV6
D9PW8 - G7FDH - TBQ6M - JFC39 - V6PDG
JHQ6R - QGXP9 - PC46G - KRH7K - P86VG
H9GRH - T3FQH - 4GHXV - XPTYQ - HC8XG
R7X8W - HHG47 - 7F9GK - 9XDMY - JRFDG
G26JH - RX8X3 - FRVJ6 - CRX3Y - 2TWX6
JH2JK - M8TKW - JH4GD - 7763W - 7JYQ6
JF7XF - TRMXP - 3GHDT - QJF7H - 96CK6
VXWXH - K7XYD - BYG89 - DG4DX - KQV3G
HGHPB - M6ZXF - 4F9F7 - RHMM4 - CTWD6
W8T8P - ZTZVQ - HTVF8 - KPQMH - Z4GQD
HWFQM - G4XB7 - KQMQV - HF39R - QWWVT
VPKVK - HPDHZ - HTDDC - BDRDM - 923FG
BC3PP - 88VCY - JPCD6 - 6TRXV - B8GRG
V97VV - T4QTX - Y7QHT - FR9VR - TV7M6
PQWQ7 - PBC28 - 9CPCD - VKGQT - FWM4T
TVMFM - GBMS8 - 8VB97 - B97YG - KT84G
T8R6G - GJMMX - TYQKV - V6YHD - VX77T
V8WYX - PCYMQ - BMRT9 - ZZRC3 - H3TMT
CPMG2 - C8P7Q - 8H98J - GKWD9 - RP66T
WQ92D - MDYQY - DMTGB - CHMVB - G4CK6
FB2CB - Q6V9P - GWB6Q - G8KF7 - 6YQF6
QQ3PT - 3D3Q6 - WX7RM - 9QBPK - Y8RWT
FD9X6 - CRWRK - DJ9CY - XXF99 - KQ4CT
FXFXV - GBMH6 - R9HK3 - KVXBH - MYMY6
FDPY3 - D6T29 - XM3FY - JPYCF - 3D4FT
TQJ37 - 2HPPK - WT4VW - BHMXD - 3P9G6
BCWXW - VHXFD - YF4RM - H2TMX - 7YHQT
VFMGM - 7MB24 - P9RWK - 38KV2 - 6KJG6
HTXHX - JXKGG - MY3WW - PPXKW - MPJDG
MVPCQ - M8H34 - TKYJX - YY98H - BJVV6
HKJJF - 93B3Y - K2KCD - M8H7B - G3XWG
PJF3Y - HGXK6 - GVFVM - WM24P - HJ2FT
P76J2 - KDMVT - D8WBX - D4D34 - 37476
P39PF - Q4CVG - M43CQ - 9F8BT - P8CFT
PXP62 - XC6XJ - WBPP2 - MTDXH - PXC36
PWG4V - RJDHH - F2QCH - 7Q84K - PB2MG
RYH33 - YF37W - DQ9DG - 432VW - F38K6
KH3GF - KHWF8 - HHBH3 - MTP7Q - V8263
MDFKF - 8M8HZ - 49GVX - 369JM - 6WGTG
JWYDH - 9CD96 - YHB72 - YYR38 - B6H3G
TXQX6 - MKCXM - 6KQF8 - FXWGP - GR37T
HG3GB - TCWKK - QDB8K - GP42X - WVVVG
DXC6Q - WQMFK - FG97B - YCKH3 - DXDHG
Q68YD - MVWR8 - KMPQ6 - KPF37 - DTKJ6
Q6GD4 - KW4Y4 - GBFPQ - X3VHX - RQCQT
BXBH9 - 8RKT7 - VWC4U - 2YWHY - 4BF26
MQW4M - VV44F - MG6CV - MBCJV - WM9TG
MRYRD - 28YY9 - XBXPV - FT8JR - 3FH36
WPHHK - 2K86M - DJHVD - YCKN3 - DWYDG
TFT2D - YMWFV - P6FPK - RJ4RW - HPC9G
G8F9R - WGCR9 - WHWBP - M3KT7 - VK3TG
TBCDV - HK8R4 - 6GKR7 - YVX6W - CQQQG
F4V7W - 9DDM2 - R8VHP - PG2DG - H9MF6
RV8GJ - 2X2JF - R7BVY - HR23Q - CB27T
MYM4Q - TF4XP - PCBKP - GQBQB - VRP7G
W3662 - 7FBJX - WKDXY - TPBC2 - J9386
QWHD3 - WJRMG - GZY3P - FXTVC - JDCQG
B4386 - 9769Y - 3VR88 - T63P3 - 3JJ4T
TW9WD - HWDC7 - VP6KP - F3GYV - T34YT
XRHGC - VVGDV - HGH7X - WX68X - 4QQBG
GR9X9 - 3QRBG - CFPTJ - FWFCW - 8DQB6
R977W - XRC46 - 77XJM - 9HJFQ - BHWYT
D78QG - XHCDH - YQD9K - FGW4P - RWGCG
MVP98 - JHY3Q - DJYY6 - DWFF2 - R2T46
VK6JC - QMD6X - VFB7M - 46493 - 3VJCT
KB7GV - MH689 - 4BWCT - QPYXG - 69MRT
PM6MF - YDG68 - MFV6Y - QJ4MD - 6FBJT
KKG2P - MGX4W - Y6FDV - C4PQV - DG9V6
VMCHR - QVWCC - XM6VC - CV389 - 2CT26
FCXFG - 4XG3P - 32RXV - PVBDB - 44DWT
W3TGH - 738CC - JBT88 - PTHD8 - F4CQG
DBWVG - BK79Y - CVT9H - CYRGX - 3TKCT
GYW4M - 7MHT7 - DR32K - 8PB48 - XXM7G
TMVB4 - VWDDT - QHTG2 - 4YQDB - FK9F6
RXM9G - J9BP8 - GHPPC - YBMT3 - 3R2V6
MCYWR - VV8K8 - PTKDQ - FPP3G - W29DG
KW66V - 8BGQD - J2F9W - K32YQ - RPM4T
C3MH2 - 8DP7G - JGQ7F - PM73H - YB3PT
G8KJY - X4KVK - FQPV8 - HG77P - TRYCG
KBVY8 - JFBWF - DKGQQ - MRPVD - P4G2T
XQ2BG - 77BPV - 7B3B9 - HBMVR - XC8P6
XPMBG - V4QT4 - 9YPDB - TKK4K - RWP8G
HWD3T - 8WVCD - HVCB6 - M9VH8 - YVB2T
GV7K8 - QHDY3 - VCRYV - P6PVB - KHQGT
BW8X2 - 647MH - CM8X2 - 4PD9V - B2CKG
FD97P - B3K2G - PBX37 - HXXGJ - J83CT
WM6CV - TGGK8 - 4BGT2 - 3XX76 - WFRDW
MRGG9 - G64FB - 6DK34 - 7Q6RD - 7V3R6
J82GP - JRHK2 - 8KHGM - 39BX7 - 2TPF6
V3Y3C - CM9GR - QP74P - 32V4C - 6J3B6
RRXHR - YPKQV - FD3R8 - PTYMW - 6PD7G
MBX63 - XPC3R - FKM7W - J2YR2 - R7JCM
JTPVT - BY4R6 - QY3PY - 4C6DD - 3YTGQ
GXQ6D - XFH8V - CVXHD - HHMGV - BJKQG
WMJ24 - P4GVG - B4BXF - DX4GR - VM9QT
J4B42 - K63WB - 8FX6F - 2GGHG - TQFFG
C79C6 - Q9YKH - YTBQ9 - 8B7WB - T9GGM
VTVD9 - VHJFG - GC376 - QHRJM - YY6PG
BM9FY - V6Y3V - GRM3B - 3WTTR - PTBWT
FG7DK - CW2D3 - BQHW2 - F8PMW - 862K6
D4MXG - 3QX3F - TX86C - FPBF4 - 6YXQT
WFX63 - CQR88 - MYHTC - TYHVF - RDH9G
T3FCY - QQMK2 - 4G84G - DV4X8 - MYDCT
WJYPQ - 7Q696 - KRPG7 - K2XHT - YKV4T
HCD6T - Q3M6B - M2BTQ - V7B7B - 6BCHT
Q7W2M - 9VPFY - 32WKD - M8QVQ - CFJFG
VCVG6 - QK649 - M49F8 - DC8CG - D7FCT
PQKKT - QB2KH - D2KBV - BD6HT - 8XJX6
FHDYC - CTKH7 - 36JY7 - 78CYW - YVRH6
R6K72 - J3HHY - H8KB9 - HQ76Y - H2W8J
HC369 - 2D8CV - 8P273 - 44Y9K - GQXC3
M7PWN - TMMHG - C8J6D - KWPJR - R38XG
B3PJW - 2FCXF - 7P7K6 - 8T8H3 - 7V3RT
JX6HD - WWGH6 - JKR8G - WV7QB - 44DQ6
V68HD - MBT4W - FFW2B - 2WBQP - 7HDDG
Q7HGD - G4FPY - 28YGM - RDF4R - 6RT7T
RC7JH - VTKHG - RVKWJ - HBC3T - FWGBG
HRVCP - 2GGVH - KMTTG - 67GRP - HJRDT
M9VVF - RTDY3 - FXGXF - YT9BC - FVDPG
FX2HD - PTD89 - MG7WX - KV82X - MH3PG
RP7VY - TJBCW - 23P74 - H47H9 - 7YFFG
P688V - 96M43 - 2JK2R - VYXJR - WVRDT
M3GQF - JP78W - 8VBJX - 6KVQD - 8M2G6
DHVMR - K4J3J - X7Y7M - W2HBP - CGHCT
VH3C6 - PXVPY - 72M79 - V7V3B - VRFJ6
RKKGW - HP6FF - MFYJ6 - TWRXM - 44MQ6
Q888R - DJRGC - QXVCC - GKH8K - 4KR66
G7YTJ - BX4VT - YXXDC - 343Y7 - QJJ9G
DBYJ8 - F2YW8 - FRVXC - R7QXV - 47RF6
WTXM7 - QD98Y - 2R7J6 - YWZPB - WJP9T
MZY7R - W3MB7 - R6P83 - HB6R9 - 9JCHG
DX7RB - 9W9GR - KFBMV - ZXHHR - JJP6T
GDW28 - QT37B - RP74D - 4VHTY - B6BHT
K362Y - XQZHT - DWKMK - WGR9J - Q7376
J6BMM - 4X366 - C6C4R - QVGYK - G8J8T
VX8MR - Q3JK3 - WWTT4 - D8CRX - 4FW6T
CD649 - PKJTQ - KHWPM - TC43M - RDRFG
VWXJ3 - Y7K39 - HPVQM - QG3XP - W3GBG
GBPTG - VHDDV - KP748 - 2J8RV - QPVGY
DMGFK - MWMMQ - QRHBF - GYTMJ - CW676
C4GMB - B23QQ - QPRCH - QX2C8 - 9CJVW
QFV8K - HXZBM - CM6R3 - RBRC7 - PDY2J
WGQMC - MC423 - 7T8MK - FYFTY - T9JQJ
GTVHQ - B8V2Y - 76T9Y - XBMFY - 3396V
DT9BD - K7W9C - YB4K6 - 2RQXD - K2HDW
VFJMK - P9XMW - 4KYXP - RVV89 - Q7J3J
FXJGV - V47K8 - 9TKJ3 - 4UVBT - CTCFW
TJKTG - TFVPY - YK87C - 8TJVV - BKRFV
HH872 - 6RM2K - FPPWV - V9HDB - BK708
FVV68 - CP77T - 3VFBV - J39XB - PBKHB
VYPK3 - 6V2M9 - XM76K - HJ7P9 - 3BMBJ
QQBV8 - GCGMC - 7CHW3 - 3F7MF - TC878Win98 - ORIGINAL

D8PZY - F7H7D - M8D6M - DY4KC - FD83D
KHHYQ - BFCFC - X99F9 - DPR8Y - F93P8
R6K72 - J3HHY - H88KB9 - HQ76Y - H2W8JWin98 - Other

See bottom section for other M$ Win98 Keys.


Generic MS 9x / NT / VB / etc... CD-Keys
(Hint: if it needs a 3 - 7 format, these will do!)

809 - 1521615
364 - 1876497
040 - 0164120
040 - 1602212
808 - 6795177
417 - 9934111
811 - 7443012
811 - 1380196
811 - 1379413Win95 - ORIGINAL

32397 - OEM - 0027426 - 81349
34689 - OEM - 0039682 - 69341
34689 - OEM - 0039682 - 69349
34698 - OEM - 0039682 - 69686
34698 - OEM - 0039682 - 69690
34698 - OEM - 0039682 - 70394
34698 - OEM - 0039682 - 70386
34698 - OEM - 0039682 - 70438
34698 - OEM - 0039682 - 70426
34698 - OEM - 0039682 - 70999
34698 - OEM - 0039682 - 70442
34698 - OEM - 0039682 - 70394
34698 - OEM - 0039682 - 70446
34698 - OEM - 0039682 - 71186
34698 - OEM - 0039682 - 71254
34698 - OEM - 0039682 - 71190
34698 - OEM - 0039682 - 71258
34698 - OEM - 0039682 - 71370
34698 - OEM - 0039682 - 71270
34698 - OEM - 0039682 - 71194
34698 - OEM - 0039682 - 71238
34698 - OEM - 0039682 - 71003
34698 - OEM - 0039682 - 71230
34698 - OEM - 0039682 - 71210
34698 - OEM - 0039682 - 71222
34698 - OEM - 0039682 - 71350
34698 - OEM - 0039682 - 71366
34698 - OEM - 0039682 - 71007
34698 - OEM - 0039682 - 71242
34698 - OEM - 0039682 - 71015
34698 - OEM - 0039682 - 71370
34698 - OEM - 0039682 - 72135
34698 - OEM - 0039682 - 72894
34698 - OEM - 0039682 - 72890
34698 - OEM - 0039682 - 72914
34698 - OEM - 0039682 - 72918
34698 - OEM - 0039682 - 72870
34698 - OEM - 0039682 - 72077
34698 - OEM - 0039682 - 72469
34698 - OEM - 0039682 - 72934
34698 - OEM - 0039682 - 74622
34698 - OEM - 0039682 - 74634
34698 - OEM - 0039682 - 74630
02097 - OEM - 0018577 - 76171
36397 - OEM - 0029352 - 19004
32397 - OEM - 0027426 - 81349
15995 - OEM - 0001463 - 85061Win NT 4 - Server

07499 - OEM - 0040764 - 85341
07499 - OEM - 0040764 - 85342
10699 - OEM - 0041583 - 45246
10699 - OEM - 0041583 - 45581
10699 - OEM - 0041583 - 45339Win NT 4 - Workstation

34698 - OEM - 0039682 - 48758
34698 - OEM - 0039682 - 48902
34698 - OEM - 0039682 - 48906
34698 - OEM - 0039682 - 48010
34698 - OEM - 0039682 - 48898
34698 - OEM - 0039682 - 48006
34698 - OEM - 0039682 - 48894
34698 - OEM - 0039682 - 48734
34698 - OEM - 0039682 - 50640
34698 - OEM - 0039682 - 50648
34698 - OEM - 0039682 - 50652
34698 - OEM - 0039682 - 50636
34698 - OEM - 0039682 - 50660
34698 - OEM - 0039682 - 50656
34698 - OEM - 0039682 - 50644
34698 - OEM - 0039682 - 62482
34698 - OEM - 0039682 - 65354
34698 - OEM - 0039682 - 65366
34698 - OEM - 0039682 - 65362
34698 - OEM - 0039682 - 65250
34698 - OEM - 0039682 - 66742
34698 - OEM - 0039682 - 66910
34698 - OEM - 0039682 - 66954
34698 - OEM - 0039682 - 63003
34698 - OEM - 0039682 - 63027
34698 - OEM - 0039682 - 63007
32598 - OEM - 0039367 - 95634
32598 - OEM - 0039367 - 95890
32598 - OEM - 0039367 - 95642
32598 - OEM - 0039367 - 95634
34698 - OEM - 0039682 - 62482
34698 - OEM - 0039691 - 02755
34698 - OEM - 0039691 - 02915
34698 - OEM - 0039691 - 02643
34698 - OEM - 0039691 - 03150
34698 - OEM - 0039691 - 03774
34698 - OEM - 0039691 - 03063
33998 - OEM - 0039522 - 84261
33998 - OEM - 0039522 - 84417
33998 - OEM - 0039522 - 85259
33998 - OEM - 0039522 - 85251
33998 - OEM - 0039522 - 84463
34698 - OEM - 0039691 - 02254
34698 - OEM - 0039691 - 02204
09898 - OEM - 0031523 - 34026
07998 - OEM - 0031854 - 52318
07998 - OEM - 0031854 - 52038
07998 - OEM - 0031854 - 51177Windows 2000 Note (FYI) - READ IT!!!

Posted by KloroX in alt.binaries.cracks:

"I just discovered the following.  I don't know if it is already known  or
not.

When installing Windows 2000 from an existing operating system (NT  server
4.0 sp5
in my case), either as upgrade or new installation, if you copy and  paste
the serial
number from a text file, setup.exe will reject the number as invalid.   If
you
type the same number when setup.exe asks for it, instead, it will be   accepted.
I verified this with three of the serial numbers posted earlier in  this
group.

Of course, you need a valid serial number to start with.  Just  remember to
type
it, _NOT_ copy and paste it.  This may be the reason why some people  report
the known serial numbers as not working, while others have no  problem."


Win2000 Professional - Full Version
* Be sure to read the Win2K note above!

TQ4CV - XPJR3 - KPG3Q - HGH74 - BMYWT
VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
WFX8X - J8FHX - RY234 - RBPPB - QZWBM
F2T26 - BMK6H - 69QX8 - FYV8D - TY4CM

Windows 2000 Professional RC3
* Be sure to read the Win2K note above!

VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB


Windows 2000 Server RC3  (also for Windows 2000 Pro Full Server)   * Be sure to read the Win2K note above!

H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM


Windows 2000 Pro ISO CD-KEY
* Be sure to read the Win2K note above!

XFD2W - W7VH8 - MVC47 - KY7DQ - P8Y4J


Windows 2000 Pro (German Final)
* Be sure to read the Win2K note above!

RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB
HB9CF - JTKJF - 722HV - VPBRF - 9VKVM


Windows Millennium (works on all builds so far)
* Be sure to read the Win2K note above!

RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG


Windows Millennium Pro

CD-Key:  975 - 4769754
CD-Set:  236 - 075 - 240Works Suite Companion 99 - Works 4.5

02299 - OEM - 0040226 - 88717
10699 - OEM - 0041583 - 41845
10699 - OEM - 0041583 - 41846
10699 - OEM - 0041583 - 41847
10699 - OEM - 0041583 - 41886
10699 - OEM - 0041583 - 40604
10699 - OEM - 0041583 - 53192
10699 - OEM - 0041583 - 53006
10699 - OEM - 0041583 - 53505
10699 - OEM - 0041583 - 53547
10699 - OEM - 0041583 - 53026
10699 - OEM - 0041583 - 53306
10699 - OEM - 0041583 - 53048
10699 - OEM - 0041583 - 53051
10699 - OEM - 0041583 - 53283
10699 - OEM - 0041583 - 53281
10699 - OEM - 0041583 - 53284
10699 - OEM - 0041583 - 53004
10699 - OEM - 0041583 - 53105
10699 - OEM - 0041583 - 53114
10699 - OEM - 0041583 - 53191
10699 - OEM - 0041583 - 53215
10699 - OEM - 0041583 - 53049
10699 - OEM - 0041583 - 53113
10699 - OEM - 0041583 - 53156
10699 - OEM - 0041583 - 53003
10699 - OEM - 0041583 - 53258
10699 - OEM - 0041583 - 53510
10699 - OEM - 0041583 - 53024
10699 - OEM - 0041583 - 53159
10699 - OEM - 0041583 - 53545
10699 - OEM - 0041583 - 53544
10699 - OEM - 0041583 - 53236
10699 - OEM - 0041583 - 53038
10699 - OEM - 0041583 - 53112
10699 - OEM - 0041583 - 53218
10699 - OEM - 0041583 - 53546
10699 - OEM - 0041583 - 53106
10699 - OEM - 0041583 - 53519
10699 - OEM - 0041583 - 53023
10699 - OEM - 0041592 - 29656
10699 - OEM - 0041592 - 29739
10699 - OEM - 0041592 - 29528
10699 - OEM - 0041592 - 29327
10699 - OEM - 0041592 - 29476
10699 - OEM - 0041592 - 29732
10699 - OEM - 0041592 - 29796
10699 - OEM - 0041592 - 29387
10699 - OEM - 0041592 - 29116
10699 - OEM - 0041592 - 29227
10699 - OEM - 0041592 - 29525
10699 - OEM - 0041592 - 29518
10699 - OEM - 0041592 - 29184
26498 - OEM - 0037245 - 56944
26498 - OEM - 0037245 - 56943
10699 - OEM - 0041592 - 29517
10699 - OEM - 0041592 - 29188
10699 - OEM - 0041592 - 29798
10699 - OEM - 0041592 - 29118
10699 - OEM - 0041592 - 29395
10699 - OEM - 0041592 - 29846
10699 - OEM - 0041592 - 29386
10699 - OEM - 0041592 - 29800
10699 - OEM - 0041592 - 29228
10699 - OEM - 0041592 - 29658
10699 - OEM - 0041592 - 29823
10699 - OEM - 0041592 - 29729
10699 - OEM - 0041592 - 29847
10699 - OEM - 0041592 - 29397
10699 - OEM - 0041592 - 29657
10699 - OEM - 0041592 - 29655
10699 - OEM - 0041592 - 29396
12199 - OEM - 0041943 - 69072
12199 - OEM - 0041943 - 69002
12199 - OEM - 0041943 - 69134
12199 - OEM - 0041943 - 69003
12199 - OEM - 0041943 - 69044
12199 - OEM - 0041943 - 69059
12199 - OEM - 0041943 - 69055
12199 - OEM - 0041943 - 69120
12199 - OEM - 0041943 - 69043
12199 - OEM - 0041943 - 69940
12199 - OEM - 0041943 - 68922
12199 - OEM - 0041943 - 68939
12199 - OEM - 0041943 - 68993
12199 - OEM - 0041943 - 69118
12199 - OEM - 0041943 - 68932
12199 - OEM - 0041943 - 68916
12199 - OEM - 0041943 - 69042
12199 - OEM - 0041943 - 69117
12199 - OEM - 0041943 - 69007
12199 - OEM - 0041943 - 68892
12199 - OEM - 0041943 - 69122
12199 - OEM - 0041943 - 69104
12199 - OEM - 0041943 - 68954
12199 - OEM - 0041943 - 69100
12199 - OEM - 0041943 - 68953
12199 - OEM - 0041943 - 69049
12199 - OEM - 0041943 - 69102
12199 - OEM - 0041943 - 68955
12199 - OEM - 0041943 - 68942
12199 - OEM - 0041943 - 68978
12199 - OEM - 0041943 - 69137
12199 - OEM - 0041943 - 68957
12199 - OEM - 0041943 - 69101
12199 - OEM - 0041943 - 69085
12199 - OEM - 0041943 - 69164
12199 - OEM - 0041943 - 69066
12199 - OEM - 0041943 - 68902
26498 - OEM - 0037245 - 56942


Office 2000 - Small Business Edition

B8F8H - 9D2RY - WTRB7 - VG7MW - 95QM6
GFYPB - J6T84 - VR7VJ - PZHPP - 8PDMT
HFC98 - DKTJ4 - QM9V3 - XJP8T - 8J6VG
VBTGY - 47QD7 - TK2DX - T7V3X - GBFRT
FC9JD - R922V - GYV77 - KTK4Q - X3JRT
VDF87 - WB4WH - YX3RC - 8328X - B4966
JXPKD - 9WGPD - G8JMJ - WJJ29 - XCRRT
J4MDQ - 2CJ8J - 68X96 - 7TJ4V - VJ74T
MG8KB - WC9W6 - HB9DQ - Y4DGY - QBWFG
VGHJK - YBFC8 - V8WY8 - VVRMM - D6HPG
MJ64D - WM3KD - QY7R7 - 3824R - GK6YG
C8YCG - J8WMZ - T7ZDP - 7RJY6 - HYFRW
H2447 - K78KQ - 2GGGX - R7MZF - DCBTG
P6WHZ - 22HVX - G4F4F - 3HFRP - 64MFN
FW2RW - 4CV87 - K783C - D3JWD - 8DG8T
MHF3X - 4T3TG - 2768V - HQ7MD - K69XT
PZMCK - CMWM3 - D97VD - KGMVB - CMH2J
Q974X - 7CX8J - 9QRTF - CXDMM - 77QQJ
H4QPP - KCH9Q - QVBM7 - JTK7V - HPDBT
JVW6R - PQM3B - RQRP7 - VH8GG - 47998
K69GT - KB8C3 - QB8P7 - YW3BP - GFD6T
BHV44 - DMXRX - F7FJF - 2PMY3 - X8DBW
PGHX9 - QVDPV - FR8Y9 - FZQMY - Q63RT
FKRPW - W474Q - 96RW3 - 3X3QF - CPDG6
TPR78 - DVJJF - HVYD6 - JPVXR - K4G8M
K3BVK - GK2P8 - YM2C2 - 3VRP2 - 6H646
RGGG8 - JFVXT - 3FVW7 - KHJ33 - WQBM6
FTYF9 - V8TPG - T9MQT - DXOB4 - 2B46Q
DQFWK - JKPXW - VGXKV - 96TRD - 3D7W3
M2BHQ - PMDFR - 3G939 - HCPKT - XGJJ3
CVYYG - R2F8P - DP7XV - 34HT3 - BGT9T
VBXPT - KYG7R - HPM9D - VWXY7 - VQR48
VH9R8 - K6FV4 - QBMD6 - KDT98 - PGW68
BVGPC - CY9XD - 8J6C9 - 46KGY - YV826
QCYVV - CXGFF - WJ47P - 23MVG - JYWCG
PMVB2 - F646B - WBWWX - BKT3V - 6W4GT
C6329 - J6VGF - 4TT8B - 8YBF3 - 4647W
BVWMX - XYTJG - H89VY - 3PJB6 - 39QJ8
XDWFP - 6XV9W - D9RWT - D3T74 - 4VTFJ
W7FBP - BQ9MY - CGXWP - TVFB7 - BXXX6
G8M9C - D3XMQ - D378V - JXM8V - 2HTBT
PBRHF - MDQTT - H23K6 - VMJWK - FHPH6
HTDC7 - DWDBJ - BXRY2 - 9H4QG - M6PHT
J2WD3 - JDVTY - TPKJ4 - T6HRJ - GKH6T
CRFMG - 269Q9 - V2QJM - C49XR - 6HBY6
J92JT - BHCKH - 682XV - 37DBK - CTHKJ
D6CK9 - T6YRC - JVQFX - MX928 - 6DPDW
QXQ6B - X4KYY - 9B26Q - PWCC2 - VY2GG
G6TBF - 7GP3P - QGM97 - 74TJ9 - 2X7VG
GGY8B - BMGF8 - 8DXT2 - J8363 - BHMJ8
GJ6DP - WFVJ8 - P84H8 - VQ666 - XKXBQ
DDDB9 - JHC67 - HZQYM - V8BYW - QW4YW
T9J7D - PXBDM - 36B3V - VFT4X - FDMCB
V8VK6 - M3BQ2 - JB639 - BQRRP - 7BM9Q
FV7GH - XHP3K - BM73V - 2R974 - VKY3T
VFGWY - 89DKX - BH4FD - 824HW - 4RJH8Office2000 - UpGrade Pro

TW346 - 3KM3W - MX7YT - YDM9W - J9M9K
XQV23 - BGW68 - 78FV6 - FGM82 - HMFJV
CK68K - FDRXX - 7GD37 - MCYFC - JC4HVOffice2000 - Premium, Pro, & International

B89RY - JHBH4 - CQW8J - 4WG7B - 6G84D
GC6J3 - GTQ62 - FP876 - 94FBR - D3DX8
RGDJD - CJWY4 - MR7T7 - KX6DF - 6DWB3
K4J23 - M3QFP - YH8JH - JFQ6V - 323GJ
XMRCD - TYMBP - 2T4TV - GMKW7 - DFMW8
PC47J - 9978R - KHWM8 - B6G7H - CMQFJ
W23WQ - 2R46D - JHKQ6 - GVXYJ - 4HJK6
C2WR4 - TQVPX - 7CRMF - FKH88 - PZ9PD
DTQHH - MP3GB - TXJR7 - Y67TF - H7RJ6
MYYRC - 3CP9D - VHYWZ - M823C - RHJ38
HFJD8 - F6WDY - 3RQJW - PPBJT - FHQKD
TT2FD - RY92B - 966W4 - 866CB - Q2V83
RPHWP - YW9PY - W6VK9 - DVVJY - WYHJG
R6QYD - YM9MQ - W99MD - 3H9M9 - 8DHBG
BJP6Y - 2WYQY - PQMPF - M9HQ9 - 6TG2G
MGY4Y - YMMJG - FDMKK - 289CG - PT86Q
RJRH3 - 9MCRJ - HPDMX - KJ36C - FK4DG
MJ3PG - GD3MX - Y3QY6 - K24W2 - 8KCT6
FQB38 - C3J72 - GYT8F - 6WQXP - RMVMD
G6G8Q - JB8WR - 9KCBB - 8WJBQ - HW4Y8
C2GXT - BT9KV - 742WG - MH8PD - 43F3O
Q7GVY - GC3QH - 8R67B - 32M4W - DCH4B
DVWYB - Q3QY7 - T9RF7 - GRMX7 - WD9J3
HF3M6 - PKWTJ - PB27M - MP8M3 - PVFP8
HFBGV - YG3GV - YJT2D - V6D4M - J78T3
H9RV8 - QC7CJ - P3VD9 - Y9WD7 - HTHJ7
K4D78 - 6BF28 - BQXQ8 - MCTVR - XTH6Q
RGDJD - CJWY4 - MR7T7 - KX6DF - 6DWB3
XM76W - TY9BB - MKD9X - JY696 - JV99M
P8HQP - 73Q9W - WH7JY - FD7KP - RMXJ3
VGG4Y - 3P2JR - H2WKC - CQMVT - FFR3D
VGF9B - KW8WP - MBG2Q - Q7FQB - F6GKM
PGX6Q - 7C9VK - QKD88 - 3KDCT - V3ZRW
HW682 - 784W4 - C9MXX - 9JR4R - ZFVXB
P2G3F - QRFFK - Y6YVF - QF726 - G4TV8
BKHPD - B33M9 - JMJDF - KMRDQ - 83XKQ
PGMQJ - KZH9D - K233V - R8WHC - 7R9W6
GT7V4 - MX4P3 - 2VQRW - FJPWD - XYJ7W
FB2YB - PWYQK - JJPW2 - HVM4H - XVV43
MDP9X - 4HTRQ - VPF72 - DQKVK - F8GJG
WBGXC - 6RVJ4 - PQY3Y - CDK72 - QY4PM
VVKWH - WCPG3 - 94VT4 - 88V2F - MVPYY
VX92F - KFWG7 - B7K97 - TB2H8 - 2FMYJ
Q78PX - 7P698 - 462TM - RMQ9X - T9GQD
PB7HQ - Y8P9V - CHYD3 - KMQPW - QDVVJ
K69HF - WT3KV - FXTB7 - PMDR9 - KQYGWOffice2000 - Standard

R3QHB - TRYFY - Q6P69 - 9J7HT - TP4QH
HWH23 - RP3RQ - 8XRQT - 8DKCH - 4G9Q4
K9YJW - GRYT2 - 2J8GM - HXX67 - 3QPKCMicrosoft Office 97

CD-Keys:
8068 - 2194354
4190 - 0298385
5545 - 3108110
3491 - 3108110
0201 - 11201D2
0701 - 0743365
4390 - 0057484
Serials:
53491 - 806 - 2194354 - 00000
34297 - OEM - 0028443 - 24567
53491 - 111 - 1111111 - 26531


Microsoft Encarta CD '99

XO4 - 12964Misc. Microsoft Windows 98 CDKeys
(Special Thanks to IceMan and Nightware)

Windows 98 SE(Upgrade) - CD-Key:    F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD   
Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key:    W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key:    K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key:    PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW
Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key:    VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key:       C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key:       CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key:       CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key:       G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key:       HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72
Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key:     TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79
Windows 98 Build 1708/Build 1720 - CD-Key:   HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
Windows 98 Build 1708 - CD-Key:    BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33
Windows 98 Build 1720 - CD-Key:    HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
Windows 98 Build 1723 - CD-Key:    HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
Windows 98 FINAL(Dutch) - CD-Key:    GB7WP-RRQCB-HVY29-2K2PX-VGCG8   
Windows 98 FINAL(French) - CD-Key:    GDXPD-T99JH-82TMX-BCY9M-4RKW7   
Windows 98 FINAL(German) - CD-Key:    FXMKC -FF2F7-86DJY-Y86FC-824MB   
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:    B4DWD-2B3KX-KT7MR-GQXVB-WFMFY   
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:    BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33   
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:    D4Y9Q-4QYBY-22WBG-249HD-VGGD8   
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:    F2HFQ-2Q82W-MQVJM-JYBGV-JRXM8   
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:    FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD   
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:    HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4   
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:    JHVBP-T6TMP-GX8XJ-CMGDP-K8CCX   
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:    K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3   
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:   K8F92-DRTF8-D2T6X-R2QX6-2W46B   
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:    PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB   
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:    QCRFR-GG62T-V43B8-MFW8K-7HV66   
Windows 98 FINAL(Upgrade,Italian) -    CD-Key: RJMY9-VV4TY-48JCK-MRTJD-7TGJH
Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key:    QJGPC-3PGVF-3XDXJ-FFDGR-GRYJP   
Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: TKG6R-B4YBJ-Y7626-HF7CB-PG3Q3   
Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key:    VPVDT-FVCHY-CWBP3-JP6Y6-7398Q   
Windows 98 OSR Beta Refresh - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ   
Windows 98 OSR1 Beta 2 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ   
Windows 98 OSR1 Build 2150 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ   
Windows 98 OSR1 v4.10.2126 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ   
Windows 98 OSR1 v4.10.2131 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ


Win98 - ORIGINAL

D8PZY - F7H7D - M8D6M -DY4KC - FD83D
KHHYQ - BFCFC - X99F9 - DPR8Y - F93P8
R6K72 - J3HHY- H88KB9 - HQ76Y - H2W8J


Win98 - Other

See  bottom
section for other M$ Win98 Keys.


Generic MS 9x / NT / VB /  etc...
CD-Keys
(Hint: if it needs a 3 - 7 format, these will  do!)
809 - 1521615
364 - 1876497
040 - 0164120
040 - 1602212
808 - 6795177
417 - 9934111
811 - 7443012
811 - 1380196
811 - 1379413


Win2000  Professional -Full Version

TQ4CV -  XPJR3 -KPG3Q - HGH74 - BMYWT
VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
WFX8X - J8FHX - RY234 - RBPPB - QZWBM
F2T26 - BMK6H - 69QX8 - FYV8D -   TY4CM correccto!


Windows 2000 Professional RC3
VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB -   9Y7MB


Windows 2000 Server RC3
(also for  Windows 2000 Pro Full Server)
H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM


Windows 2000 Pro ISO   CD-KEY
XFD2W - W7VH8 - MVC47- KY7DQ - P8Y4J


Windows 2000 Pro (German Final)
 RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H -   46QYB
HB9CF - JTKJF - 722HV - VPBRF - 9VKVM


FrontPage 2000 - Access 2000 - Word 2000 -  Publisher 2000
- etc ...

Per a post in alt.2600.cracks:

"If I'm not   mistaken.... FrontPage 2000 and Office 2000 all use the
same keys; In fact some versions of Office 2000 even come with front page  2000;
If you buy just Access 2000 or Word 2000, the serial number for  the full
version of Office I believe works."Office2000 - UpGrade Pro

TW346 - 3KM3W -MX7YT - YDM9W - J9M9K
XQV23 - BGW68 - 78FV6 - FGM82 -  HMFJV
CK68K- FDRXX - 7GD37 - MCYFC - JC4HV


Office2000 -
Standard

R3QHB - TRYFY - Q6P69 - 9J7HT - TP4QH
HWH23 - RP3RQ - 8XRQT- 8DKCH - 4G9Q4
K9YJW - GRYT2 - 2J8GM - HXX67 -   3QPKCMicrosoft Office 97

CD-Keys:
8068 -  2194354
4190 - 0298385
5545 - 3108110
3491 - 3108110
0201 - 11201D2
0701 - 0743365
4390 - 0057484
Serials:
53491 - 806 2194354 - 00000
34297 - OEM - 0028443 - 24567
53491 - 111 -1111111 -26531


Microsoft Encarta CD  '99

XO4 - 12964


Misc. Microsoft Windows 98 CDKeys
(Special  Thanks to
IceMan and Nightware)


Windows 98 SE(Upgrade) - CD-Key:   F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD
Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL    CD-Key: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
Windows 98 BOXED RETAIL FULL  INSTALL - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
Windows 98 BOXED RETAIL  FULL INSTALL - CD-Key: PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW
Windows 98 BOXED  RETAIL  FULL INSTALL - CD-Key: VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8
Windows 98  BOXED  RETAIL(Upgrade) - CD-Key: C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP
Windows 98  BOXED  RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX
Windows 98  BOXED  RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF
Windows 98  BOXED  RETAIL(Upgrade) - CD-Key: G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX
Windows 98  BOXED  RETAIL(Upgrade) - CD-Key: HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72
Windows 98  BOXED  RETAIL(Upgrade) - CD-Key: TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79
Windows 98 Build  1708/Build 1720 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
Windows 98  Build  1708 - CD-Key: BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33
Windows 98 Build 1720  CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
Windows 98 Build 1723 -  CD-Key:  HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
Windows 98 FINAL(Dutch) - CD-Key:  GB7WP-RRQCB-HVY29-2K2PX-VGCG8
Windows 98 FINAL(French) - CD-Key:  GDXPD-T99JH-82TMX-BCY9M-4RKW7
Windows 98 FINAL(German) - CD-Key:  FXMKC-FF2F7-86DJY-Y86FC-824MB
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:  B4DWD-2B3KX-KT7MR-GQXVB-WFMFY
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:  BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: D4Y9Q-4QYBY-22WBG-249HD-VGGD8
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:  F2HFQ-2Q82W-MQVJM-JYBGV-JRXM8
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:  FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:  HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:  JHVBP-T6TMP-GX8XJ-CMGDP-K8CCX
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:  K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:  K8F92-DRTF8-D2T6X-R2QX6-2W46B
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:  PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB
Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:  QCRFR-GG62T-V43B8-MFW8K-7HV66
Windows 98 FINAL(Upgrade,Italian) -  CD-Key:  RJMY9-VV4TY-48JCK-MRTJD-7TGJH
Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key:  QJGPC-3PGVF-3XDXJ-FFDGR-GRYJP
Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key:  TKG6R-B4YBJ-Y7626-HF7CB-PG3Q3
Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key:  VPVDT-FVCHY-CWBP3-JP6Y6-7398Q
Windows 98 OSR Beta Refresh - CD-Key:  C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
Windows 98 OSR1 Beta 2 - CD-Key:  C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
Windows 98 OSR1 Build 2150 - CD-Key:  C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
Windows 98 OSR1 v4.10.2126 - CD-Key:  C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
Windows 98 OSR1 v4.10.2131 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
--------------------------------------------------------------------

Windows 2000 pro:
VXKC4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB

Windows 2000 server:
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVM6

win-xp (sp2):
BR89Q-4B9GB-9DPFD-M2PY3-R3F83

office 2003:
gwh28-dgcmp-p6rc4-6j4mt-3hfdy


Microsoft Windows Vista (Build 5048)
CD-KEY: TCP8W-T8PQJ-WWRRH-QH76C-99FBW

----------------------------------------
Windows 2000 pro.......VXKC4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB
Windows 2000 server....RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVM6
Windows XP pro.........FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
Windows ME.............RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
Office XP pro..........FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
Office 2000 premium....DT3FT-BFH4M-GYYH8-PG9C3-8K2FJ


by my friend: novin007


Add comment to this page:
TIME
 
The owner of this website hasn't activated the extra "Toplist"!
SPECIAL MAGIC SOFTWARE : PD PROXY
 
HI FRIENDS.....CAN U BELIEVE ....U EASILY MAKE MAGICIAN ....YES YOU MAKE....TODAY I M TRY TO MAKE U MAGICIAN.. M SHARING WITH U MAGIC TOOL....TOOL NAME PD PROXY,,YES " PD PROXY " ....PD PROXY IS UNIQUE TOOL FOR USING FREE AND SECURE INTERNET USING ,,YES BRO M RIGHT..TOTALLY FREE INTERNET..M ALSO DOING FROM LAST 6 MONTHS WITH 3G SPEED....I THINK U ALSO WANT THIS SOFTWARE ..VERY SIMPLE .SIGNUP AND DOWNLOADING ON THIS PAGE WWW.PDPROXY.COM FIRST U WILL CHECK WITH DEMO ACCOUNT .DEMO ACCOUNT NET LIMIT IS 100 MB DAILY . IF YOU WANT UNLIMITED DATA THEN CONVERT UR DEMO ACCOUNT IN PREMIUM ACCOUNT HERE : http://www.pdproxy.com/premium.htm ,,,,,NOW U R MAGICIAN WHO USE FREE INTER WITHOUT MONEY WASTAGE.......BEST OF LUCK
TOTAL VISTORS
 
 
Источник: [https://torrent-igruha.org/3551-portal.html]
, Windows 98 OSR1 v4.10.2126 serial key or number

all-key-serial

Description :

Key for all software 2000 to 2009

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال


Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال


Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال


Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال


Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال


Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Serial , key , سيريال

Источник: [https://torrent-igruha.org/3551-portal.html]
Windows 98 OSR1 v4.10.2126 serial key or number

Codes Et Serials Windows 98 NT XP ME Vista 2000-2007 Office CD Keys

vxkc4-2b3yf-w9mfk-qb3db-9y7mb

windows 2000 pro final


rbdc9-vtrc8-d7972-j97jy-prvmg

microsoft windows 98 second edition full retail cd key:


w7xtc-2ywfb-k6bpt-gmhmv-b6fdy
win98 upgrade serial -
g2fgt-6hyrw-x2w2c-rt7hw-rf7wx or
r4ww8-7hxf6-qfw99-wvb2g-4bp42 or
hgbrm-rbk3v-m9fxv-ycxdk-38j4

windows 98 oem - serial -


dkrbq-txycx-6k4gd-4cpj7-c6b26 or
ft9ch-xvxw7-7bfcm-rpr49-vdhyd or
pw3dw-pc9d8-q7vmq-8ytmy-rtr9g or
m4g3g-77cgm-9fy8t-pmwbc-jjydm or
fqyym-mggj7-3j69k-rvq4t-w8hch

windows 98 oem sr1-b1 - serial -


c9tch-g72y6-g4dqk-qcqrm-k7xfq

windows 98 retail - serial -


k4hvd-q9tj9-6crx9-c9g68-rq2d3 or
qy84q-qt6qf-gjmgy-mft4y-rcbwg or
ptx6t-wtq9g-c7b2y-tc3k8-yt4gb

windows nt cd-keys - serial -


811-7443012 or
811-1380196 or
811-1379413

windows nt workstation 4.0 - oem serial -


09496-oem-0009552-77303 or
30495-oem-0006276-08164 or
20796-oem-0013791-67471

hq6k2-qpc42-3hwdm-bf4kj-w4xwj
w7xtc-2ywfb-k6bpt-gmhmv-b6fdy

98 me
hbtd9 6p338 xt2mv qbttf wpggb
rbdc9-vtrc8-d7972-j97jy-prvmg

product key for windows millennium


hbtd9-6p338-xt2mv-qbttf-wpggb

easy cd creator key 110100530014

windows 98 se key hwbff-wtxrd-d9gt2-9mgxy-r94pt

windows 95 key 11197-oem-0021551-17769

windows me
b6byc-6t7c3-4pxrw-2xkwb-gyv33
k9kdj-3xpxy-92wfw-9q26k-mvrk8
win98 - second edition (se)

kt7y4 - xbj88 - gcqgw - cwtfm - jtfp6


gtxgd - dfwc6 - 9grpc - 3vh6p - q428t
gk3wk - rqmkf - 3qxgq - cxrc8 - q8gf6
dpgdq - 38vbt - xgywx - 7vwbm - jm386
d2fkv - jv746 - wc6qt - gtx6y - kf2g6
bx3vh - chryx - f9r2x - fwb9b - ptwr6
djrjm - wkxcm - ywh3p - 89p76 - hgmfg
fkq43 - 7cb3g - mjyd4 - qq3fx - jx6dg
wrmxt - 7xp29 - rhjjx - 3fxrx - jyj7t
cdptc - gyyqx - j6f3m - q3h2f - r4d9g
cyb3q - thyxp - 28yq2 - dv9gg - gpqtt
df723 - j4t42 - mjkqq - dw84x - 4kkht
mcprx - bq7fc - r8t2m - xkb9y - b72h6
tc2rb - 4jmy4 - f66vk - 9m3gv - h4j8g
c3krb - cgqfb - 46wd6 - 77kx9 - p8hfg
xjcmt - r99mk - 8ypdh - fqkt2 - q7g2t
vchjy - y9306 - fx2vv - c2gtr - pt2wt
cf4x9 - 2j28y - xt42v - pgmgy - 8jcfg
hdyrk - xryyp - 9wyy2 - yddgy - ycxp6
vwpf8 - t9cx7 - 6g9gw - cb9gx - wxwdg
w2w7r - dw6df - fpx2r - 2btx4 - rdvqt
g9htd - ftrb3 - ytpdg - 2742m - cy96t
g27ww - bm7q2 - c7dx6 - m9dbh - 98pvg
kfq26 - x7rj7 - tvx2x - wf6tr - ptk6t
wk6cj - h93x2 - uc4tp - vxtfj - f7f46
xmf9c - v3pdm - 3u88k - 2bwt3 - h9q9g
kxdxp - h7drf - fbtw3 - mhj94 - 2p9d6
ffvrx - ppbk9 - h68py - kt63b - fmcct
mff4w - qm8xh - fdrp6 - ty2br - bb2ft
dpgw9 - t9wpy - wv72j - rj897 - 49wb6
qp34v - h78w2 - vkpv4 - qbq8m - 9b276
xkrc8 - tpd49 - x6p8g - hygck - 4pkqg
h89wq - pzdfh - 93pj2 - 8xtj3 - qwpwt
wdjwb - yh7fc - 7mb4t - tbcxb - 3kzv6
d9pw8 - g7fdh - tbq6m - jfc39 - v6pdg
jhq6r - qgxp9 - pc46g - krh7k - p86vg
h9grh - t3fqh - 4ghxv - xptyq - hc8xg
r7x8w - hhg47 - 7f9gk - 9xdmy - jrfdg
g26jh - rx8x3 - frvj6 - crx3y - 2twx6
jh2jk - m8tkw - jh4gd - 7763w - 7jyq6
jf7xf - trmxp - 3ghdt - qjf7h - 96ck6
vxwxh - k7xyd - byg89 - dg4dx - kqv3g
hghpb - m6zxf - 4f9f7 - rhmm4 - ctwd6
w8t8p - ztzvq - htvf8 - kpqmh - z4gqd
hwfqm - g4xb7 - kqmqv - hf39r - qwwvt
vpkvk - hpdhz - htddc - bdrdm - 923fg
bc3pp - 88vcy - jpcd6 - 6trxv - b8grg
v97vv - t4qtx - y7qht - fr9vr - tv7m6
pqwq7 - pbc28 - 9cpcd - vkgqt - fwm4t
tvmfm - gbms8 - 8vb97 - b97yg - kt84g
t8r6g - gjmmx - tyqkv - v6yhd - vx77t
v8wyx - pcymq - bmrt9 - zzrc3 - h3tmt
cpmg2 - c8p7q - 8h98j - gkwd9 - rp66t
wq92d - mdyqy - dmtgb - chmvb - g4ck6
fb2cb - q6v9p - gwb6q - g8kf7 - 6yqf6
qq3pt - 3d3q6 - wx7rm - 9qbpk - y8rwt
fd9x6 - crwrk - dj9cy - xxf99 - kq4ct
fxfxv - gbmh6 - r9hk3 - kvxbh - mymy6
fdpy3 - d6t29 - xm3fy - jpycf - 3d4ft
tqj37 - 2hppk - wt4vw - bhmxd - 3p9g6
bcwxw - vhxfd - yf4rm - h2tmx - 7yhqt
vfmgm - 7mb24 - p9rwk - 38kv2 - 6kjg6
htxhx - jxkgg - my3ww - ppxkw - mpjdg
mvpcq - m8h34 - tkyjx - yy98h - bjvv6
hkjjf - 93b3y - k2kcd - m8h7b - g3xwg
pjf3y - hgxk6 - gvfvm - wm24p - hj2ft
p76j2 - kdmvt - d8wbx - d4d34 - 37476
p39pf - q4cvg - m43cq - 9f8bt - p8cft
pxp62 - xc6xj - wbpp2 - mtdxh - pxc36
pwg4v - rjdhh - f2qch - 7q84k - pb2mg
ryh33 - yf37w - dq9dg - 432vw - f38k6
kh3gf - khwf8 - hhbh3 - mtp7q - v8263
mdfkf - 8m8hz - 49gvx - 369jm - 6wgtg
jwydh - 9cd96 - yhb72 - yyr38 - b6h3g
txqx6 - mkcxm - 6kqf8 - fxwgp - gr37t
hg3gb - tcwkk - qdb8k - gp42x - wvvvg
dxc6q - wqmfk - fg97b - yckh3 - dxdhg
q68yd - mvwr8 - kmpq6 - kpf37 - dtkj6
q6gd4 - kw4y4 - gbfpq - x3vhx - rqcqt
bxbh9 - 8rkt7 - vwc4u - 2ywhy - 4bf26
mqw4m - vv44f - mg6cv - mbcjv - wm9tg
mryrd - 28yy9 - xbxpv - ft8jr - 3fh36
wphhk - 2k86m - djhvd - yckn3 - dwydg
tft2d - ymwfv - p6fpk - rj4rw - hpc9g
g8f9r - wgcr9 - whwbp - m3kt7 - vk3tg
tbcdv - hk8r4 - 6gkr7 - yvx6w - cqqqg
f4v7w - 9ddm2 - r8vhp - pg2dg - h9mf6
rv8gj - 2x2jf - r7bvy - hr23q - cb27t
mym4q - tf4xp - pcbkp - gqbqb - vrp7g
w3662 - 7fbjx - wkdxy - tpbc2 - j9386
qwhd3 - wjrmg - gzy3p - fxtvc - jdcqg
b4386 - 9769y - 3vr88 - t63p3 - 3jj4t
tw9wd - hwdc7 - vp6kp - f3gyv - t34yt
xrhgc - vvgdv - hgh7x - wx68x - 4qqbg
gr9x9 - 3qrbg - cfptj - fwfcw - 8dqb6
r977w - xrc46 - 77xjm - 9hjfq - bhwyt
d78qg - xhcdh - yqd9k - fgw4p - rwgcg
mvp98 - jhy3q - djyy6 - dwff2 - r2t46
vk6jc - qmd6x - vfb7m - 46493 - 3vjct
kb7gv - mh689 - 4bwct - qpyxg - 69mrt
pm6mf - ydg68 - mfv6y - qj4md - 6fbjt
kkg2p - mgx4w - y6fdv - c4pqv - dg9v6
vmchr - qvwcc - xm6vc - cv389 - 2ct26
fcxfg - 4xg3p - 32rxv - pvbdb - 44dwt
w3tgh - 738cc - jbt88 - pthd8 - f4cqg
dbwvg - bk79y - cvt9h - cyrgx - 3tkct
gyw4m - 7mht7 - dr32k - 8pb48 - xxm7g
tmvb4 - vwddt - qhtg2 - 4yqdb - fk9f6
rxm9g - j9bp8 - ghppc - ybmt3 - 3r2v6
mcywr - vv8k8 - ptkdq - fpp3g - w29dg
kw66v - 8bgqd - j2f9w - k32yq - rpm4t
c3mh2 - 8dp7g - jgq7f - pm73h - yb3pt
g8kjy - x4kvk - fqpv8 - hg77p - trycg
kbvy8 - jfbwf - dkgqq - mrpvd - p4g2t
xq2bg - 77bpv - 7b3b9 - hbmvr - xc8p6
xpmbg - v4qt4 - 9ypdb - tkk4k - rwp8g
hwd3t - 8wvcd - hvcb6 - m9vh8 - yvb2t
gv7k8 - qhdy3 - vcryv - p6pvb - khqgt
bw8x2 - 647mh - cm8x2 - 4pd9v - b2ckg
fd97p - b3k2g - pbx37 - hxxgj - j83ct
wm6cv - tggk8 - 4bgt2 - 3xx76 - wfrdw
mrgg9 - g64fb - 6dk34 - 7q6rd - 7v3r6
j82gp - jrhk2 - 8khgm - 39bx7 - 2tpf6
v3y3c - cm9gr - qp74p - 32v4c - 6j3b6
rrxhr - ypkqv - fd3r8 - ptymw - 6pd7g
mbx63 - xpc3r - fkm7w - j2yr2 - r7jcm
jtpvt - by4r6 - qy3py - 4c6dd - 3ytgq
gxq6d - xfh8v - cvxhd - hhmgv - bjkqg
wmj24 - p4gvg - b4bxf - dx4gr - vm9qt
j4b42 - k63wb - 8fx6f - 2gghg - tqffg
c79c6 - q9ykh - ytbq9 - 8b7wb - t9ggm
vtvd9 - vhjfg - gc376 - qhrjm - yy6pg
bm9fy - v6y3v - grm3b - 3wttr - ptbwt
fg7dk - cw2d3 - bqhw2 - f8pmw - 862k6
d4mxg - 3qx3f - tx86c - fpbf4 - 6yxqt
wfx63 - cqr88 - myhtc - tyhvf - rdh9g
t3fcy - qqmk2 - 4g84g - dv4x8 - mydct
wjypq - 7q696 - krpg7 - k2xht - ykv4t
hcd6t - q3m6b - m2btq - v7b7b - 6bcht
q7w2m - 9vpfy - 32wkd - m8qvq - cfjfg
vcvg6 - qk649 - m49f8 - dc8cg - d7fct
pqkkt - qb2kh - d2kbv - bd6ht - 8xjx6
fhdyc - ctkh7 - 36jy7 - 78cyw - yvrh6
r6k72 - j3hhy - h8kb9 - hq76y - h2w8j
hc369 - 2d8cv - 8p273 - 44y9k - gqxc3
m7pwn - tmmhg - c8j6d - kwpjr - r38xg
b3pjw - 2fcxf - 7p7k6 - 8t8h3 - 7v3rt
jx6hd - wwgh6 - jkr8g - wv7qb - 44dq6
v68hd - mbt4w - ffw2b - 2wbqp - 7hddg
q7hgd - g4fpy - 28ygm - rdf4r - 6rt7t
rc7jh - vtkhg - rvkwj - hbc3t - fwgbg
hrvcp - 2ggvh - kmttg - 67grp - hjrdt
m9vvf - rtdy3 - fxgxf - yt9bc - fvdpg
fx2hd - ptd89 - mg7wx - kv82x - mh3pg
rp7vy - tjbcw - 23p74 - h47h9 - 7yffg
p688v - 96m43 - 2jk2r - vyxjr - wvrdt
m3gqf - jp78w - 8vbjx - 6kvqd - 8m2g6
dhvmr - k4j3j - x7y7m - w2hbp - cghct
vh3c6 - pxvpy - 72m79 - v7v3b - vrfj6
rkkgw - hp6ff - mfyj6 - twrxm - 44mq6
q888r - djrgc - qxvcc - gkh8k - 4kr66
g7ytj - bx4vt - yxxdc - 343y7 - qjj9g
dbyj8 - f2yw8 - frvxc - r7qxv - 47rf6
wtxm7 - qd98y - 2r7j6 - ywzpb - wjp9t
mzy7r - w3mb7 - r6p83 - hb6r9 - 9jchg
dx7rb - 9w9gr - kfbmv - zxhhr - jjp6t
gdw28 - qt37b - rp74d - 4vhty - b6bht
k362y - xqzht - dwkmk - wgr9j - q7376
j6bmm - 4x366 - c6c4r - qvgyk - g8j8t
vx8mr - q3jk3 - wwtt4 - d8crx - 4fw6t
cd649 - pkjtq - khwpm - tc43m - rdrfg
vwxj3 - y7k39 - hpvqm - qg3xp - w3gbg
gbptg - vhddv - kp748 - 2j8rv - qpvgy
dmgfk - mwmmq - qrhbf - gytmj - cw676
c4gmb - b23qq - qprch - qx2c8 - 9cjvw
qfv8k - hxzbm - cm6r3 - rbrc7 - pdy2j
wgqmc - mc423 - 7t8mk - fyfty - t9jqj
gtvhq - b8v2y - 76t9y - xbmfy - 3396v
dt9bd - k7w9c - yb4k6 - 2rqxd - k2hdw
vfjmk - p9xmw - 4kyxp - rvv89 - q7j3j
fxjgv - v47k8 - 9tkj3 - 4uvbt - ctcfw
tjktg - tfvpy - yk87c - 8tjvv - bkrfv
hh872 - 6rm2k - fppwv - v9hdb - bk708
fvv68 - cp77t - 3vfbv - j39xb - pbkhb
vypk3 - 6v2m9 - xm76k - hj7p9 - 3bmbj
qqbv8 - gcgmc - 7chw3 - 3f7mf - tc878

win98 - original

d8pzy - f7h7d - m8d6m - dy4kc - fd83d


khhyq - bfcfc - x99f9 - dpr8y - f93p8
r6k72 - j3hhy - h88kb9 - hq76y - h2w8j

win98 - other

+------------------------------+
| ms windows 98: |
+------------------------------+

c3mh2-8dp7g-jgq7f-pm73h-yb3pt
fcxfg-4xg3p-32rxv-pvbdb-44dwt
g8kjy-x4kvk-fqpv8-hg77p-trycg
vypk3-6v2m9-xm76k-hj7p9-3bmbj
dbwvg-bk79y-cvt9h-cyrgx-3tkct
tmvb4-vwddt-qhtg2-4yqdb-fk9f6
j4b42-k63wb-8fx6f-2gghg-tqffg
kw66v-8bgqd-j2f9w-k32yq-rpm4t
wmj24-p4gvg-b4bxf-dx4gr-vm9qt
tjktg-tfvpy-yk87c-8tjvv-bkrfv
bm9fy-v6y3v-grm3b-3wttr-ptbwt
gxq6d-xfh8v-cvxhd-hhmgv-bjkqg
fd97p-b3k2g-pbx37-hxxgj-j83ct
p688v-96m43-2jk2r-vyxjr-wvrdt
rxm9g-j9bp8-ghppc-ybmt3-3r2v6
gv7k8-qhdy3-vcryv-p6pvb-khqgt
hwd3t-8wvcd-hvcb6-m9vh8-yvb2t
xpmbg-v4qt4-9ypdb-tkk4k-rwp8g
xq2bg-77bpv-7b3b9-hbmvr-xc8p6
wgqmc-mc423-7t8mk-fyfty-t9jqj
gtvhq-b8v2y-76t9y-xbmfy-3396v
bw8x2-647mh-cm8x2-4pd9v-b2ckg
vfjmk-p9xmw-4kyxp-rvv89-q7j3j
mrgg9-g64fb-6dk34-7q6rd-7v3r6
dt9bd-k7w9c-yb4k6-2rqxd-k2hdw
w3tgh-738cc-jbt88-pthd8-f4cqg
kbvy8-jfbwf-dkgqq-mrpvd-p4g2t
k362y-xqzht-dwkmk-wgr9j-q7376
mcywr-vv8k8-ptkdq-fpp3g-w29dg
v3y3c-cm9gr-qp74p-32v4c-6j3b6
rrxhr-ypkqv-fd3r8-ptymw-6pd7g
mbx63-xpc3r-fkm7w-j2yr2-r7jcm
jtpvt-by4r6-qy3py-4c6dd-3ytgq
wm6cv-tggk8-4bgt2-3xx76-wfrdw
j82gp-jrhk2-8khgm-39bx7-2tpf6
q7w2m-9vpfy-32wkd-m8qvq-cfjfg
qfv8k-hxzbm-cm6r3-rbrc7-pdy2j
fg7dk-cw2d3-bqhw2-f8pmw-862k6
c4gmb-b23qq-qprch-qx2c8-9cjvw
t3fcy-qqmk2-4g84g-dv4x8-mydct
wjypq-7q696-krpg7-k2xht-ykv4t
dmgfk-mwmmq-qrhbf-gytmj-cw676
j6bmm-4x366-c6c4r-qvgyk-g8j8t
vwxj3-y7k39-hpvqm-qg3xp-w3gbg
vtvd9-vhjfg-gc376-qhrjm-yy6pg
hcd6t-q3m6b-m2btq-v7b7b-6bcht
hc369-2d8cv-8p273-44y9k-gqxc3
vcvg6-qk649-m49f8-dc8cg-d7fct
pqkkt-qb2kh-d2kbv-bd6ht-8xjx6
fhdyc-ctkh7-36jy7-78cyw-yvrh6
v68hd-mbt4w-ffw2b-2wbqp-7hddg
m7pwn-tmmhg-c8j6d-kwpjr-r38xg
gyw4m-7mht7-dr32k-8pb48-xxm7g
gbptg-vhddv-kp748-2j8rv-qpvgy
1d4mx-3qx3f-tx86c-fpbf4-6yxqt
q888r-djrgc-qxvcc-gkh8k-4kr66
rp7vy-tjbcw-23p74-h47h9-7yffg
q7hgd-g4fpy-28ygm-rdf4r-6rt7t
rc7jh-vtkhg-rvkwj-hbc3t-fwgbg
gdw28-qt37b-rp74d-4vhty-b6bht
dx7rb-9w9gr-kfbmv-zxhhr-jjp6t
hrvcp-2ggvh-kmttg-67grp-hjrdt
m9vvf-rtdy3-fxgxf-yt9bc-fvdpg
c79c6-q9ykh-ytbq9-8b7wb-t9ggm
b3pjw-2fcxf-7p7k6-8t8h3-7v3rt
jx6hd-wwgh6-jkr8g-wv7qb-44dq6
dbyj8-f2yw8-frvxc-r7qxv-47rf6
cd649-pkjtq-khwpm-tc43m-rdrfg
vx8mr-q3jk3-wwtt4-d8crx-4fw6t
g7ytj-bx4vt-yxxdc-343y7-qjj9g
m3gqf-jp78w-8vbjx-6kvqd-8m2g6
wtxm7-qd98y-2r7j6-ywzpb-wjp9t
mzy7r-w3mb7-r6p83-hb6r9-9jchg
rkkgw-hp6ff-mfyj6-twrxm-44mq6
vh3c6-pxvpy-72m79-v7v3b-vrfj6
dhvmr-k4j3j-x7y7m-w2hbp-cghct
fx2hd-ptd89-mg7wx-kv82x-mh3pg
fxjgv-v47k8-9tkj3-4uvbt-ctcfw
c3mh2-8dp7g-jgq7f-pm73h-yb3pt
hh872-6rm2k-fppwv-v9hdb-bk708
fvv68-cp77t-3vfbv-j39xb-pbkhb
fcxfg-4xg3p-32rxv-pvbdb-44dwt
qqbv8-gcgmc-7chw3-3f7mf-tc878
g8kjy-x4kvk-fqpv8-hg77p-trycg
vypk3-6v2m9-xm76k-hj7p9-3bmbj
dbwvg-bk79y-cvt9h-cyrgx-3tkct
tmvb4-vwddt-qhtg2-4yqdb-fk9f6
j4b42-k63wb-8fx6f-2gghg-tqffg
kw66v-8bgqd-j2f9w-k32yq-rpm4t
wmj24-p4gvg-b4bxf-dx4gr-vm9qt
tjktg-tfvpy-yk87c-8tjvv-bkrfv
bm9fy-v6y3v-grm3b-3wttr-ptbwt
gxq6d-xfh8v-cvxhd-hhmgv-bjkqg
fd97p-b3k2g-pbx37-hxxgj-j83ct
p688v-96m43-2jk2r-vyxjr-wvrdt
rxm9g-j9bp8-ghppc-ybmt3-3r2v6
gv7k8-qhdy3-vcryv-p6pvb-khqgt
hwd3t-8wvcd-hvcb6-m9vh8-yvb2t
xpmbg-v4qt4-9ypdb-tkk4k-rwp8g
xq2bg-77bpv-7b3b9-hbmvr-xc8p6
wgqmc-mc423-7t8mk-fyfty-t9jqj
gtvhq-b8v2y-76t9y-xbmfy-3396v
bw8x2-647mh-cm8x2-4pd9v-b2ckg
vfjmk-p9xmw-4kyxp-rvv89-q7j3j
mrgg9-g64fb-6dk34-7q6rd-7v3r6
dt9bd-k7w9c-yb4k6-2rqxd-k2hdw
w3tgh-738cc-jbt88-pthd8-f4cqg
kbvy8-jfbwf-dkgqq-mrpvd-p4g2t
k362y-xqzht-dwkmk-wgr9j-q7376
mcywr-vv8k8-ptkdq-fpp3g-w29dg
v3y3c-cm9gr-qp74p-32v4c-6j3b6
rrxhr-ypkqv-fd3r8-ptymw-6pd7g
mbx63-xpc3r-fkm7w-j2yr2-r7jcm
jtpvt-by4r6-qy3py-4c6dd-3ytgq
wm6cv-tggk8-4bgt2-3xx76-wfrdw
j82gp-jrhk2-8khgm-39bx7-2tpf6
q7w2m-9vpfy-32wkd-m8qvq-cfjfg
qfv8k-hxzbm-cm6r3-rbrc7-pdy2j
fg7dk-cw2d3-bqhw2-f8pmw-862k6
c4gmb-b23qq-qprch-qx2c8-9cjvw
t3fcy-qqmk2-4g84g-dv4x8-mydct
wjypq-7q696-krpg7-k2xht-ykv4t
dmgfk-mwmmq-qrhbf-gytmj-cw676
j6bmm-4x366-c6c4r-qvgyk-g8j8t
vwxj3-y7k39-hpvqm-qg3xp-w3gbg
vtvd9-vhjfg-gc376-qhrjm-yy6pg
hcd6t-q3m6b-m2btq-v7b7b-6bcht
hc369-2d8cv-8p273-44y9k-gqxc3
vcvg6-qk649-m49f8-dc8cg-d7fct
pqkkt-qb2kh-d2kbv-bd6ht-8xjx6
fhdyc-ctkh7-36jy7-78cyw-yvrh6
v68hd-mbt4w-ffw2b-2wbqp-7hddg
m7pwn-tmmhg-c8j6d-kwpjr-r38xg
gyw4m-7mht7-dr32k-8pb48-xxm7g
gbptg-vhddv-kp748-2j8rv-qpvgy
1d4mx-3qx3f-tx86c-fpbf4-6yxqt
q888r-djrgc-qxvcc-gkh8k-4kr66
rp7vy-tjbcw-23p74-h47h9-7yffg
q7hgd-g4fpy-28ygm-rdf4r-6rt7t
rc7jh-vtkhg-rvkwj-hbc3t-fwgbg
gdw28-qt37b-rp74d-4vhty-b6bht
dx7rb-9w9gr-kfbmv-zxhhr-jjp6t
hrvcp-2ggvh-kmttg-67grp-hjrdt
m9vvf-rtdy3-fxgxf-yt9bc-fvdpg
c79c6-q9ykh-ytbq9-8b7wb-t9ggm
b3pjw-2fcxf-7p7k6-8t8h3-7v3rt
jx6hd-wwgh6-jkr8g-wv7qb-44dq6
dbyj8-f2yw8-frvxc-r7qxv-47rf6
cd649-pkjtq-khwpm-tc43m-rdrfg
vx8mr-q3jk3-wwtt4-d8crx-4fw6t
g7ytj-bx4vt-yxxdc-343y7-qjj9g
m3gqf-jp78w-8vbjx-6kvqd-8m2g6
wtxm7-qd98y-2r7j6-ywzpb-wjp9t
mzy7r-w3mb7-r6p83-hb6r9-9jchg
rkkgw-hp6ff-mfyj6-twrxm-44mq6
vh3c6-pxvpy-72m79-v7v3b-vrfj6
dhvmr-k4j3j-x7y7m-w2hbp-cghct
fx2hd-ptd89-mg7wx-kv82x-mh3pg
p9xy6-r73hw-kqvmv-w34w2-hvryq

oem:
myqkg-6p9cp-b6f94-cdmgg-7tjgd
wwwfw-87p76-hp96r-bp9m6-6pjqw
dkrbq-txycx-6k4gd-4cpj7-c6b26
ft9ch-xvxw7-7bfcm-rpr49-vdhyd
pw3dw-pc9d8-q7vmq-8ytmy-rtr9g
m4g3g-77cgm-9fy8t-pmwbc-jjydm
tbxvp-mb6yg-mh8w4-vxgw2-qyb9w
cmt3f-gycqp-pb29t-tjqy6-whpmw
f2wqc-wtpdw-tc9qc-rkptb-pkhrt
f2wqc-wtpdw-tc9qc-rkptb-pkhrt
m4g3g-77cgm-9fy8t-pmwbc-jjydm
cmt3f-gycqp-bp29t-tjqy6-whbmw
pw3dw-pc9d8-q7vmq-8ytmy-rtr9g
ft9ch-xvxw7-7bfcm-rpr49-vdhyd
tbxvp-mb6yg-mh8w4-vxgw2-qyb9w

retail upgrade:
g2fgt-6hyrw-x2w2c-rt7hw-rf7wx
tfyx7-9gg6r-phk2h-tbr44-t6q79

retail full:
f73wt-whd3j-cd4vr-2gwkd-t38yd
k4hvd-q9tj9-6crx9-c9g68-rq2d3
vd4wg-y998t-3mgwx-gpw2q-3qvc8
w7xtc-2ywfb-k6bpt-gmhmv-b6fdy
fqd88-4x7fk-9hv9k-q28ff-t3jc3
pydmy-dvj9j-996vh-jx66p-9twkw
vd4wg-y998t-3mgwx-gpw2q-3qvc8
t98gf-r6c7y-3mcv2-7c9dk-vc2f8
f73wt-whd3j-cd4vr-2gwkd-t38yd

plus! 98:
411-2781863
450-0535503

see bottom section for other m$ win98 keys.

generic ms 9x / nt / vb / etc... cd-keys


(hint: if it needs a 3 - 7 format, these will do!)

809 - 1521615
364 - 1876497
040 - 0164120
040 - 1602212
808 - 6795177
417 - 9934111
811 - 7443012
811 - 1380196
811 - 1379413

+------------------------------+
|ms windows millennium edition:|
+------------------------------+

b6byc-6t7c3-4pxrw-2xkwb-gyv33
b88dh-vq89b-g4wwk-dcbp2-7b7pw

retail full
fmmmc-g8gqh-bh9mt-ybrh3-crd6t

upgrade
x05-60894

final edition:
b6byc-6t7c3-4pxrw-2xkwb-cyv33
p8djw-rqxxm-t8jcw-hfb29-4fk3y
hbtd9-6p338-xt2mv-qbttf-wpggb
kkk3f-qkxgy-whg99-b92wk-gfk4c

+----------------+
| ms windows 95: |
+----------------+
win 95 a:
757-2573155
000-0000000
875-7215850
100-1208613
757-2573155

win95 - original

32397 - oem - 0027426 - 81349


34689 - oem - 0039682 - 69341
34689 - oem - 0039682 - 69349
34698 - oem - 0039682 - 69686
34698 - oem - 0039682 - 69690
34698 - oem - 0039682 - 70394
34698 - oem - 0039682 - 70386
34698 - oem - 0039682 - 70438
34698 - oem - 0039682 - 70426
34698 - oem - 0039682 - 70999
34698 - oem - 0039682 - 70442
34698 - oem - 0039682 - 70394
34698 - oem - 0039682 - 70446
34698 - oem - 0039682 - 71186
34698 - oem - 0039682 - 71254
34698 - oem - 0039682 - 71190
34698 - oem - 0039682 - 71258
34698 - oem - 0039682 - 71370
34698 - oem - 0039682 - 71270
34698 - oem - 0039682 - 71194
34698 - oem - 0039682 - 71238
34698 - oem - 0039682 - 71003
34698 - oem - 0039682 - 71230
34698 - oem - 0039682 - 71210
34698 - oem - 0039682 - 71222
34698 - oem - 0039682 - 71350
34698 - oem - 0039682 - 71366
34698 - oem - 0039682 - 71007
34698 - oem - 0039682 - 71242
34698 - oem - 0039682 - 71015
34698 - oem - 0039682 - 71370
34698 - oem - 0039682 - 72135
34698 - oem - 0039682 - 72894
34698 - oem - 0039682 - 72890
34698 - oem - 0039682 - 72914
34698 - oem - 0039682 - 72918
34698 - oem - 0039682 - 72870
34698 - oem - 0039682 - 72077
34698 - oem - 0039682 - 72469
34698 - oem - 0039682 - 72934
34698 - oem - 0039682 - 74622
34698 - oem - 0039682 - 74634
34698 - oem - 0039682 - 74630
02097 - oem - 0018577 - 76171
36397 - oem - 0029352 - 19004
32397 - oem - 0027426 - 81349
15995 - oem - 0001463 - 85061

win 95 b,c:
24796-oem-0014736-66386
16595-oem-0001695-96524
15795-oem-0001355-07757
12095-oem-0004226-12233
12095-oem-0004226-12233
13895-oem-0000736-75397
15096-oem-0012846-52764
12899-oem-0042134-32981
12899-oem-0042134-31009
12899-oem-0042134-31009
12899-oem-0042134-31013
12899-oem-0042134-32969
12899-oem-0042134-35045
26996-oem-0015582-21990
27497-oem-0025347-80387

service pack 1 (osr1)


757-2573155

service pack 2 (osr2)


31795-oem-0006627-29381

plus! 95:
040-0073635
040-0081471
040-0081586
win nt 4 - server

07499 - oem - 0040764 - 85341


07499 - oem - 0040764 - 85342
10699 - oem - 0041583 - 45246
10699 - oem - 0041583 - 45581
10699 - oem - 0041583 - 45339

win nt 4 - workstation

34698 - oem - 0039682 - 48758


34698 - oem - 0039682 - 48902
34698 - oem - 0039682 - 48906
34698 - oem - 0039682 - 48010
34698 - oem - 0039682 - 48898
34698 - oem - 0039682 - 48006
34698 - oem - 0039682 - 48894
34698 - oem - 0039682 - 48734
34698 - oem - 0039682 - 50640
34698 - oem - 0039682 - 50648
34698 - oem - 0039682 - 50652
34698 - oem - 0039682 - 50636
34698 - oem - 0039682 - 50660
34698 - oem - 0039682 - 50656
34698 - oem - 0039682 - 50644
34698 - oem - 0039682 - 62482
34698 - oem - 0039682 - 65354
34698 - oem - 0039682 - 65366
34698 - oem - 0039682 - 65362
34698 - oem - 0039682 - 65250
34698 - oem - 0039682 - 66742
34698 - oem - 0039682 - 66910
34698 - oem - 0039682 - 66954
34698 - oem - 0039682 - 63003
34698 - oem - 0039682 - 63027
34698 - oem - 0039682 - 63007
32598 - oem - 0039367 - 95634
32598 - oem - 0039367 - 95890
32598 - oem - 0039367 - 95642
32598 - oem - 0039367 - 95634
34698 - oem - 0039682 - 62482
34698 - oem - 0039691 - 02755
34698 - oem - 0039691 - 02915
34698 - oem - 0039691 - 02643
34698 - oem - 0039691 - 03150
34698 - oem - 0039691 - 03774
34698 - oem - 0039691 - 03063
33998 - oem - 0039522 - 84261
33998 - oem - 0039522 - 84417
33998 - oem - 0039522 - 85259
33998 - oem - 0039522 - 85251
33998 - oem - 0039522 - 84463
34698 - oem - 0039691 - 02254
34698 - oem - 0039691 - 02204
09898 - oem - 0031523 - 34026
07998 - oem - 0031854 - 52318
07998 - oem - 0031854 - 52038
07998 - oem - 0031854 - 51177

windows 2000 note (fyi) - read it!!!

posted by klorox in alt.binaries.cracks:

"i just discovered the following. i don't know if it is already known or


not.

when installing windows 2000 from an existing operating system (nt server
4.0 sp5
in my case), either as upgrade or new installation, if you copy and paste
the serial
number from a text file, setup.exe will reject the number as invalid. if
you
type the same number when setup.exe asks for it, instead, it will be accepted.
i verified this with three of the serial numbers posted earlier in this
group.

of course, you need a valid serial number to start with. just remember to
type
it, _not_ copy and paste it. this may be the reason why some people report
the known serial numbers as not working, while others have no problem."

win2000 professional - full version


* be sure to read the win2k note above!

tq4cv - xpjr3 - kpg3q - hgh74 - bmywt


vxkc4 - 2b3yf - w9mfk - qb3db - 9y7mb
wfx8x - j8fhx - ry234 - rbppb - qzwbm
f2t26 - bmk6h - 69qx8 - fyv8d - ty4cm

windows 2000 professional rc3


* be sure to read the win2k note above!

vxkc4 - 2b3yf - w9mfk - qb3db - 9y7mb

windows 2000 server rc3 (also for windows 2000 pro full server) * be sure to
read the win2k note above!

h6twq - tqqm8 - hxjyg - d69f7 - r84vm

windows 2000 pro iso cd-key


* be sure to read the win2k note above!

xfd2w - w7vh8 - mvc47 - ky7dq - p8y4j

windows 2000 pro (german final)


* be sure to read the win2k note above!

rm233 - 2prqq - fr4rh - jp89h - 46qyb


hb9cf - jtkjf - 722hv - vpbrf - 9vkvm

windows millennium (works on all builds so far)


* be sure to read the win2k note above!

rbdc9 - vtrc8 - d7972 - j97jy - prvmg

windows millennium pro

cd-key: 975 - 4769754


cd-set: 236 - 075 - 240

windows vista 5270

wbvg8-4jpqb-6hj6h-xh7yy-d2gqy (server)
r4hb8-qgqk4-79x38-qh3hk-q3pj6 (client)

windows vista 5231

gkfv7-f2d9h-qkyxy-777p3-4m73w
q8wdj-tr4kj-x8whm-gvgv3-h74c3

cd-key: tcp8w-t8pqj-wwrrh-qh76c-99fbw
s/n gkfv7-f2d9h-qkyxy-777p3-4m73w

works suite companion 99 - works 4.5

02299 - oem - 0040226 - 88717


10699 - oem - 0041583 - 41845
10699 - oem - 0041583 - 41846
10699 - oem - 0041583 - 41847
10699 - oem - 0041583 - 41886
10699 - oem - 0041583 - 40604
10699 - oem - 0041583 - 53192
10699 - oem - 0041583 - 53006
10699 - oem - 0041583 - 53505
10699 - oem - 0041583 - 53547
10699 - oem - 0041583 - 53026
10699 - oem - 0041583 - 53306
10699 - oem - 0041583 - 53048
10699 - oem - 0041583 - 53051
10699 - oem - 0041583 - 53283
10699 - oem - 0041583 - 53281
10699 - oem - 0041583 - 53284
10699 - oem - 0041583 - 53004
10699 - oem - 0041583 - 53105
10699 - oem - 0041583 - 53114
10699 - oem - 0041583 - 53191
10699 - oem - 0041583 - 53215
10699 - oem - 0041583 - 53049
10699 - oem - 0041583 - 53113
10699 - oem - 0041583 - 53156
10699 - oem - 0041583 - 53003
10699 - oem - 0041583 - 53258
10699 - oem - 0041583 - 53510
10699 - oem - 0041583 - 53024
10699 - oem - 0041583 - 53159
10699 - oem - 0041583 - 53545
10699 - oem - 0041583 - 53544
10699 - oem - 0041583 - 53236
10699 - oem - 0041583 - 53038
10699 - oem - 0041583 - 53112
10699 - oem - 0041583 - 53218
10699 - oem - 0041583 - 53546
10699 - oem - 0041583 - 53106
10699 - oem - 0041583 - 53519
10699 - oem - 0041583 - 53023
10699 - oem - 0041592 - 29656
10699 - oem - 0041592 - 29739
10699 - oem - 0041592 - 29528
10699 - oem - 0041592 - 29327
10699 - oem - 0041592 - 29476
10699 - oem - 0041592 - 29732
10699 - oem - 0041592 - 29796
10699 - oem - 0041592 - 29387
10699 - oem - 0041592 - 29116
10699 - oem - 0041592 - 29227
10699 - oem - 0041592 - 29525
10699 - oem - 0041592 - 29518
10699 - oem - 0041592 - 29184
26498 - oem - 0037245 - 56944
26498 - oem - 0037245 - 56943
10699 - oem - 0041592 - 29517
10699 - oem - 0041592 - 29188
10699 - oem - 0041592 - 29798
10699 - oem - 0041592 - 29118
10699 - oem - 0041592 - 29395
10699 - oem - 0041592 - 29846
10699 - oem - 0041592 - 29386
10699 - oem - 0041592 - 29800
10699 - oem - 0041592 - 29228
10699 - oem - 0041592 - 29658
10699 - oem - 0041592 - 29823
10699 - oem - 0041592 - 29729
10699 - oem - 0041592 - 29847
10699 - oem - 0041592 - 29397
10699 - oem - 0041592 - 29657
10699 - oem - 0041592 - 29655
10699 - oem - 0041592 - 29396
12199 - oem - 0041943 - 69072
12199 - oem - 0041943 - 69002
12199 - oem - 0041943 - 69134
12199 - oem - 0041943 - 69003
12199 - oem - 0041943 - 69044
12199 - oem - 0041943 - 69059
12199 - oem - 0041943 - 69055
12199 - oem - 0041943 - 69120
12199 - oem - 0041943 - 69043
12199 - oem - 0041943 - 69940
12199 - oem - 0041943 - 68922
12199 - oem - 0041943 - 68939
12199 - oem - 0041943 - 68993
12199 - oem - 0041943 - 69118
12199 - oem - 0041943 - 68932
12199 - oem - 0041943 - 68916
12199 - oem - 0041943 - 69042
12199 - oem - 0041943 - 69117
12199 - oem - 0041943 - 69007
12199 - oem - 0041943 - 68892
12199 - oem - 0041943 - 69122
12199 - oem - 0041943 - 69104
12199 - oem - 0041943 - 68954
12199 - oem - 0041943 - 69100
12199 - oem - 0041943 - 68953
12199 - oem - 0041943 - 69049
12199 - oem - 0041943 - 69102
12199 - oem - 0041943 - 68955
12199 - oem - 0041943 - 68942
12199 - oem - 0041943 - 68978
12199 - oem - 0041943 - 69137
12199 - oem - 0041943 - 68957
12199 - oem - 0041943 - 69101
12199 - oem - 0041943 - 69085
12199 - oem - 0041943 - 69164
12199 - oem - 0041943 - 69066
12199 - oem - 0041943 - 68902
26498 - oem - 0037245 - 56942

+------------------------------+
| ms office |
+------------------------------+

professional for win95


425-1921701

professional v4.2 for windows


14080-000-4203561

professional v4.3c for windows


28779-051-0101444

97
8068-2570043
4667-0009847

2000 professional
gc6j3-gtq62-fp876-94fbr-d3dx8 <------ (no registration needed, no 50 times
limitation)
m394m-6ykx4-fwcfv-pfhby-2mw3f
qp3x2-t7y8q-8x2vr-pqctp-yqcyq
dr674-kjwqw-hgqkt-wgdbg-4rky3
v7ptp-h2v4h-xhrtj-v9ffb-k9gbj
dg62h-2wg9b-cw742-tb23r-pmxgk
mwd3k-gcy28-9cwcb-q7fbc-t9d44
w8r49-cgx29-f9fgc-pg3ry-q7mdv
dt3ft-bfh4m-gyyh8-pg9c3-8k2fj
v4qc6-4jjj3-vdhjx-k7byv-447mc
xmt8f-287y4-xcd6c-yg3mg-c86tr
phdmt-hfwc4-mb6rw-gv86p-gbfg3
d6tq7-qqp6t-8kc77-9443d-x443d
c4wtv-ddc3w-pjggy-f89jf-cdpeq
khq6g-prv7x-bwmqb-4g6xx-y9yvx
jjr2w-mvxmb-8dcm9-ytvxd-jr7gv
v49kk-xtfjy-4d837-dx8vg-ptcbt
qgtj6-f4chg-dgrtc-gdjcm-38t9v

2000 premium
dt3ft-bfh4m-gyyh8-pg9c3-8k2fj

2000 oem/sr-1
kxkjr-f3vwc-d2dgm-8b4cv-g26d8
xcmpk-42j9c-q8dqk-8w49r-tb9fj
bgf6v-r7323-2ckhj-r37xf-t9bft
r33d2-vc8w7-26ykh-b3j7g-yr9qj
g9j8h-jhwtt-jvjmc-tbhx6-848jj
ptfj6-78b62-v2f4q-dgk2m-239p3
xfkvx-yf7pf-dkrfw-vjm38-fmf38
h4k33-2tq93-3cg2d-kc99j-gg8bj
cr8t7-73p4f-cgj23-643pd-p42j3
kxt79-q89kq-8gqcb-cxw9f-kdgtv

2000 rc-1/sp-1
k4cj8-xhqmw-yf7hh-myrgm-j3drw

______________________________________________________________

microsucks office xp pro. ( all office 2002 products )


-------------------------

(full product)
rptyt-2b77h-3qckr-dh2xm-xm9by (works with dk ver.)

(individual application installs)


pkp6x-3rqp7-dhh77-gqryb-kh2pq

(publisher xp dk)
q6wvd-dfwgg-h22vw-jfkrd-7yhv8 (not checked !)

(frontpage xp dk)
h7k4c-v89qc-vrdtt-c4kk9-vc8vg (works)

microsucks windows me
---------------------

hhw9j-p723f-fjh8x-w988g-hy2bg (works with dk ver.)

microsucks windows xp pro.


--------------------------
fckgw-rhqq2-yxrkt-8tg6w-2b7q8 (works with eng. & dk ver.)
c873c-pkfqp-q7rwq-cm688-jm6jy (works with dk ver.)
bx6ht-mdjkw-h2j4x-bx67w-tvvfg
______________________________________________________________

xp professional
54185-640-0000025-17856
fm9fy-tmf7q-kckct-v9t29-tbbbg
mqpd6-c748r-fmrv6-8c3qk-79thj
office 2000 - small business edition

b8f8h - 9d2ry - wtrb7 - vg7mw - 95qm6


gfypb - j6t84 - vr7vj - pzhpp - 8pdmt
hfc98 - dktj4 - qm9v3 - xjp8t - 8j6vg
vbtgy - 47qd7 - tk2dx - t7v3x - gbfrt
fc9jd - r922v - gyv77 - ktk4q - x3jrt
vdf87 - wb4wh - yx3rc - 8328x - b4966
jxpkd - 9wgpd - g8jmj - wjj29 - xcrrt
j4mdq - 2cj8j - 68x96 - 7tj4v - vj74t
mg8kb - wc9w6 - hb9dq - y4dgy - qbwfg
vghjk - ybfc8 - v8wy8 - vvrmm - d6hpg
mj64d - wm3kd - qy7r7 - 3824r - gk6yg
c8ycg - j8wmz - t7zdp - 7rjy6 - hyfrw
h2447 - k78kq - 2gggx - r7mzf - dcbtg
p6whz - 22hvx - g4f4f - 3hfrp - 64mfn
fw2rw - 4cv87 - k783c - d3jwd - 8dg8t
mhf3x - 4t3tg - 2768v - hq7md - k69xt
pzmck - cmwm3 - d97vd - kgmvb - cmh2j
q974x - 7cx8j - 9qrtf - cxdmm - 77qqj
h4qpp - kch9q - qvbm7 - jtk7v - hpdbt
jvw6r - pqm3b - rqrp7 - vh8gg - 47998
k69gt - kb8c3 - qb8p7 - yw3bp - gfd6t
bhv44 - dmxrx - f7fjf - 2pmy3 - x8dbw
pghx9 - qvdpv - fr8y9 - fzqmy - q63rt
fkrpw - w474q - 96rw3 - 3x3qf - cpdg6
tpr78 - dvjjf - hvyd6 - jpvxr - k4g8m
k3bvk - gk2p8 - ym2c2 - 3vrp2 - 6h646
rggg8 - jfvxt - 3fvw7 - khj33 - wqbm6
ftyf9 - v8tpg - t9mqt - dxob4 - 2b46q
dqfwk - jkpxw - vgxkv - 96trd - 3d7w3
m2bhq - pmdfr - 3g939 - hcpkt - xgjj3
cvyyg - r2f8p - dp7xv - 34ht3 - bgt9t
vbxpt - kyg7r - hpm9d - vwxy7 - vqr48
vh9r8 - k6fv4 - qbmd6 - kdt98 - pgw68
bvgpc - cy9xd - 8j6c9 - 46kgy - yv826
qcyvv - cxgff - wj47p - 23mvg - jywcg
pmvb2 - f646b - wbwwx - bkt3v - 6w4gt
c6329 - j6vgf - 4tt8b - 8ybf3 - 4647w
bvwmx - xytjg - h89vy - 3pjb6 - 39qj8
xdwfp - 6xv9w - d9rwt - d3t74 - 4vtfj
w7fbp - bq9my - cgxwp - tvfb7 - bxxx6
g8m9c - d3xmq - d378v - jxm8v - 2htbt
pbrhf - mdqtt - h23k6 - vmjwk - fhph6
htdc7 - dwdbj - bxry2 - 9h4qg - m6pht
j2wd3 - jdvty - tpkj4 - t6hrj - gkh6t
crfmg - 269q9 - v2qjm - c49xr - 6hby6
j92jt - bhckh - 682xv - 37dbk - cthkj
d6ck9 - t6yrc - jvqfx - mx928 - 6dpdw
qxq6b - x4kyy - 9b26q - pwcc2 - vy2gg
g6tbf - 7gp3p - qgm97 - 74tj9 - 2x7vg
ggy8b - bmgf8 - 8dxt2 - j8363 - bhmj8
gj6dp - wfvj8 - p84h8 - vq666 - xkxbq
dddb9 - jhc67 - hzqym - v8byw - qw4yw
t9j7d - pxbdm - 36b3v - vft4x - fdmcb
v8vk6 - m3bq2 - jb639 - bqrrp - 7bm9q
fv7gh - xhp3k - bm73v - 2r974 - vky3t
vfgwy - 89dkx - bh4fd - 824hw - 4rjh8
office2000 - upgrade pro

tw346 - 3km3w - mx7yt - ydm9w - j9m9k


xqv23 - bgw68 - 78fv6 - fgm82 - hmfjv
ck68k - fdrxx - 7gd37 - mcyfc - jc4hv

office2000 - premium, pro, & international

b89ry - jhbh4 - cqw8j - 4wg7b - 6g84d


gc6j3 - gtq62 - fp876 - 94fbr - d3dx8
rgdjd - cjwy4 - mr7t7 - kx6df - 6dwb3
k4j23 - m3qfp - yh8jh - jfq6v - 323gj
xmrcd - tymbp - 2t4tv - gmkw7 - dfmw8
pc47j - 9978r - khwm8 - b6g7h - cmqfj
w23wq - 2r46d - jhkq6 - gvxyj - 4hjk6
c2wr4 - tqvpx - 7crmf - fkh88 - pz9pd
dtqhh - mp3gb - txjr7 - y67tf - h7rj6
myyrc - 3cp9d - vhywz - m823c - rhj38
hfjd8 - f6wdy - 3rqjw - ppbjt - fhqkd
tt2fd - ry92b - 966w4 - 866cb - q2v83
rphwp - yw9py - w6vk9 - dvvjy - wyhjg
r6qyd - ym9mq - w99md - 3h9m9 - 8dhbg
bjp6y - 2wyqy - pqmpf - m9hq9 - 6tg2g
mgy4y - ymmjg - fdmkk - 289cg - pt86q
rjrh3 - 9mcrj - hpdmx - kj36c - fk4dg
mj3pg - gd3mx - y3qy6 - k24w2 - 8kct6
fqb38 - c3j72 - gyt8f - 6wqxp - rmvmd
g6g8q - jb8wr - 9kcbb - 8wjbq - hw4y8
c2gxt - bt9kv - 742wg - mh8pd - 43f3o
q7gvy - gc3qh - 8r67b - 32m4w - dch4b
dvwyb - q3qy7 - t9rf7 - grmx7 - wd9j3
hf3m6 - pkwtj - pb27m - mp8m3 - pvfp8
hfbgv - yg3gv - yjt2d - v6d4m - j78t3
h9rv8 - qc7cj - p3vd9 - y9wd7 - hthj7
k4d78 - 6bf28 - bqxq8 - mctvr - xth6q
rgdjd - cjwy4 - mr7t7 - kx6df - 6dwb3
xm76w - ty9bb - mkd9x - jy696 - jv99m
p8hqp - 73q9w - wh7jy - fd7kp - rmxj3
vgg4y - 3p2jr - h2wkc - cqmvt - ffr3d
vgf9b - kw8wp - mbg2q - q7fqb - f6gkm
pgx6q - 7c9vk - qkd88 - 3kdct - v3zrw
hw682 - 784w4 - c9mxx - 9jr4r - zfvxb
p2g3f - qrffk - y6yvf - qf726 - g4tv8
bkhpd - b33m9 - jmjdf - kmrdq - 83xkq
pgmqj - kzh9d - k233v - r8whc - 7r9w6
gt7v4 - mx4p3 - 2vqrw - fjpwd - xyj7w
fb2yb - pwyqk - jjpw2 - hvm4h - xvv43
mdp9x - 4htrq - vpf72 - dqkvk - f8gjg
wbgxc - 6rvj4 - pqy3y - cdk72 - qy4pm
vvkwh - wcpg3 - 94vt4 - 88v2f - mvpyy
vx92f - kfwg7 - b7k97 - tb2h8 - 2fmyj
q78px - 7p698 - 462tm - rmq9x - t9gqd
pb7hq - y8p9v - chyd3 - kmqpw - qdvvj
k69hf - wt3kv - fxtb7 - pmdr9 - kqygw

office2000 - standard

r3qhb - tryfy - q6p69 - 9j7ht - tp4qh


hwh23 - rp3rq - 8xrqt - 8dkch - 4g9q4
k9yjw - gryt2 - 2j8gm - hxx67 - 3qpkc

microsoft office 97

cd-keys:
8068 - 2194354
4190 - 0298385
5545 - 3108110
3491 - 3108110
0201 - 11201d2
0701 - 0743365
4390 - 0057484
serials:
53491 - 806 - 2194354 - 00000
34297 - oem - 0028443 - 24567
53491 - 111 - 1111111 - 26531

microsoft office 2007

microsoft office 2007: tt3m8-h3469-v89g6-8fwk7-d3q9q

microsoft encarta cd '99

xo4 - 12964

misc. microsoft windows 98 cdkeys


(special thanks to iceman and nightware)

windows 98 se(upgrade) - cd-key: f73wt-whd3j-cd4vr-2gwkd-t38yd


windows 98 boxed retail full install - cd-key: w7xtc-2ywfb-k6bpt-gmhmv-b6fdy
windows 98 boxed retail full install - cd-key: k4hvd-q9tj9-6crx9-c9g68-rq2d3
windows 98 boxed retail full install - cd-key: pydmy-dvj9j-996vh-jx66p-9twkw
windows 98 boxed retail full install - cd-key: vd4wg-y998t-3mgwx-gpw2q-3qvc8
windows 98 boxed retail(upgrade) - cd-key: c3hjx-fpcvk-v7kkq-3gcyq-9y6hp
windows 98 boxed retail(upgrade) - cd-key: ccw67-gwqy3-9tg6g-3p7yp-728jx
windows 98 boxed retail(upgrade) - cd-key: cqkdd-tjc3j-3y7yj-8cg9m-22mff
windows 98 boxed retail(upgrade) - cd-key: g2fgt-6hyrw-x2w2c-rt7hw-rf7wx
windows 98 boxed retail(upgrade) - cd-key: hcgyx-8q23f-237wm-wj6tv-9kk72
windows 98 boxed retail(upgrade) - cd-key: tfyx7-9gg6r-phk2h-tbr44-t6q79
windows 98 build 1708/build 1720 - cd-key: hgbrm-rbk3v-m9fxv-ycxdk-v38j4
windows 98 build 1708 - cd-key: bbh2g-d2vk9-qd4m9-f63xb-43c33
windows 98 build 1720 - cd-key: hgbrm-rbk3v-m9fxv-ycxdk-v38j4
windows 98 build 1723 - cd-key: hgbrm-rbk3v-m9fxv-ycxdk-v38j4
windows 98 final(dutch) - cd-key: gb7wp-rrqcb-hvy29-2k2px-vgcg8
windows 98 final(french) - cd-key: gdxpd-t99jh-82tmx-bcy9m-4rkw7
windows 98 final(german) - cd-key: fxmkc -ff2f7-86djy-y86fc-824mb
windows 98 final(retail) - cd-key: b4dwd-2b3kx-kt7mr-gqxvb-wfmfy
windows 98 final(retail) - cd-key: bbh2g-d2vk9-qd4m9-f63xb-43c33
windows 98 final(retail) - cd-key: d4y9q-4qyby-22wbg-249hd-vggd8
windows 98 final(retail) - cd-key: f2hfq-2q82w-mqvjm-jybgv-jrxm8
windows 98 final(retail) - cd-key: ft9ch-xvxw7-7bfcm-rpr49-vdhyd
windows 98 final(retail) - cd-key: hgbrm-rbk3v-m9fxv-ycxdk-v38j4
windows 98 final(retail) - cd-key: jhvbp-t6tmp-gx8xj-cmgdp-k8ccx
windows 98 final(retail) - cd-key: k4hvd-q9tj9-6crx9-c9g68-rq2d3
windows 98 final(retail) - cd-key: k8f92-drtf8-d2t6x-r2qx6-2w46b
windows 98 final(retail) - cd-key: ptx6t-wtq9g-c7b2y-tc3k8-yt4gb
windows 98 final(retail) - cd-key: qcrfr-gg62t-v43b8-mfw8k-7hv66
windows 98 final(upgrade,italian) - cd-key: rjmy9-vv4ty-48jck-mrtjd-7tgjh
windows 98 final(upgrade) - cd-key: qjgpc-3pgvf-3xdxj-ffdgr-gryjp
windows 98 final(upgrade) - cd-key: tkg6r-b4ybj-y7626-hf7cb-pg3q3
windows 98 final(upgrade) - cd-key: vpvdt-fvchy-cwbp3-jp6y6-7398q
windows 98 osr beta refresh - cd-key: c9tch-g72y6-g4dqk-qcqrm-k7xfq
windows 98 osr1 beta 2 - cd-key: c9tch-g72y6-g4dqk-qcqrm-k7xfq
windows 98 osr1 build 2150 - cd-key: c9tch-g72y6-g4dqk-qcqrm-k7xfq
windows 98 osr1 v4.10.2126 - cd-key: c9tch-g72y6-g4dqk-qcqrm-k7xfq
windows 98 osr1 v4.10.2131 - cd-key: c9tch-g72y6-g4dqk-qcqrm-k7xfq

win98 - original

d8pzy - f7h7d - m8d6m -dy4kc - fd83d


khhyq - bfcfc - x99f9 - dpr8y - f93p8
r6k72 - j3hhy- h88kb9 - hq76y - h2w8j

win98 - other

see bottom
section for other m$ win98 keys.

generic ms 9x / nt / vb / etc...
cd-keys
(hint: if it needs a 3 - 7 format, these will do!)
809 - 1521615
364 - 1876497
040 - 0164120
040 - 1602212
808 - 6795177
417 - 9934111
811 - 7443012
811 - 1380196
811 - 1379413

win2000 professional -full version

tq4cv - xpjr3 -kpg3q - hgh74 - bmywt


vxkc4 - 2b3yf - w9mfk - qb3db - 9y7mb
wfx8x - j8fhx - ry234 - rbppb - qzwbm
f2t26 - bmk6h - 69qx8 - fyv8d - ty4cm

windows 2000 professional rc3


vxkc4 - 2b3yf - w9mfk - qb3db - 9y7mb

windows 2000 server rc3


(also for windows 2000 pro full server)
h6twq - tqqm8 - hxjyg - d69f7 - r84vm

windows 2000 pro iso cd-key


xfd2w - w7vh8 - mvc47- ky7dq - p8y4j

windows 2000 pro (german final)


rm233 - 2prqq - fr4rh - jp89h - 46qyb
hb9cf - jtkjf - 722hv - vpbrf - 9vkvm

+------------------------------+
| ms windows xp professional |
+------------------------------+

fm9fy-tmf7q-kckct-v9t29-tbbbg
dtwb2-vx8wy-fg8r3-x696t-66y46
kwt78-4d939-mrkk9-64w8c-cpf33

whistler:
f6pgg-4yydj-3ff3t-r328p-3bxtg

whistler beta 2:
dw3cf-d7kyr-kmr6c-3x7fx-t8cvm

version 2462:
qb2bw-8pj2d-9x7jk-bccrt-d233y

version 2469:
q3r8y-mp9kd-3m6kb-383yb-7pk9q

version 2474/5:
qb2bw-8pj2d-9x7jk-bccrt-d233y
dtwb2-vx8wy-fg8r3-x696t-66y46

version 2481:
qb2bw-8pj2d-9x7jk-bccrt-d233y

build 266:
rk7j8-2pgyq-4p7vl-v6pmb-f6xpq

build 2428 / 2419


rbdc9-vtrc8-d7972-j97jy-prvmg

build 2469
q3r8y-mp9kd-3m6kb-383yb-7pk9q

build 2502-2505
jjwkh-7m9r8-26vm4-fx8cc-gdpd8

build 2505
bjxgh-4tg7p-f9prp-k6fjd-jqmpm
corporate edition:
fckgw-rhqq2-yxrkt-8tggw-2b7q8

xp personal
qb2bw-8pj2d-9x7jk-bccrt-d233y

frontpage 2000 - access 2000 - word 2000 - publisher 2000


- etc ...

per a post in alt.2600.cracks:

"if i'm not mistaken.... frontpage 2000 and office 2000 all use the
same keys; in fact some versions of office 2000 even come with front page 2000;
if you buy just access 2000 or word 2000, the serial number for the full
version of office i believe works."

office2000 - upgrade pro

tw346 - 3km3w -mx7yt - ydm9w - j9m9k


xqv23 - bgw68 - 78fv6 - fgm82 - hmfjv
ck68k- fdrxx - 7gd37 - mcyfc - jc4hv

office2000 -
standard

r3qhb - tryfy - q6p69 - 9j7ht - tp4qh


hwh23 - rp3rq - 8xrqt- 8dkch - 4g9q4
k9yjw - gryt2 - 2j8gm - hxx67 - 3qpkc

microsoft office 97

cd-keys:
8068 - 2194354
4190 - 0298385
5545 - 3108110
3491 - 3108110
0201 - 11201d2
0701 - 0743365
4390 - 0057484
serials:
53491 - 806 2194354 - 00000
34297 - oem - 0028443 - 24567
53491 - 111 -1111111 -26531

microsoft encarta cd '99

xo4 - 12964

misc. microsoft windows 98 cdkeys


(special thanks to
iceman and nightware)

windows 98 se(upgrade) - cd-key: f73wt-whd3j-cd4vr-2gwkd-t38yd


windows 98 boxed retail full install cd-key: w7xtc-2ywfb-k6bpt-gmhmv-b6fdy
windows 98 boxed retail full install - cd-key: k4hvd-q9tj9-6crx9-c9g68-rq2d3
windows 98 boxed retail full install - cd-key: pydmy-dvj9j-996vh-jx66p-9twkw
windows 98 boxed retail full install - cd-key: vd4wg-y998t-3mgwx-gpw2q-3qvc8
windows 98 boxed retail(upgrade) - cd-key: c3hjx-fpcvk-v7kkq-3gcyq-9y6hp
windows 98 boxed retail(upgrade) - cd-key: ccw67-gwqy3-9tg6g-3p7yp-728jx
windows 98 boxed retail(upgrade) - cd-key: cqkdd-tjc3j-3y7yj-8cg9m-22mff
windows 98 boxed retail(upgrade) - cd-key: g2fgt-6hyrw-x2w2c-rt7hw-rf7wx
windows 98 boxed retail(upgrade) - cd-key: hcgyx-8q23f-237wm-wj6tv-9kk72
windows 98 boxed retail(upgrade) - cd-key: tfyx7-9gg6r-phk2h-tbr44-t6q79
windows 98 build 1708/build 1720 - cd-key: hgbrm-rbk3v-m9fxv-ycxdk-v38j4
windows 98 build 1708 - cd-key: bbh2g-d2vk9-qd4m9-f63xb-43c33
windows 98 build 1720 cd-key: hgbrm-rbk3v-m9fxv-ycxdk-v38j4
windows 98 build 1723 - cd-key: hgbrm-rbk3v-m9fxv-ycxdk-v38j4
windows 98 final(dutch) - cd-key: gb7wp-rrqcb-hvy29-2k2px-vgcg8
windows 98 final(french) - cd-key: gdxpd-t99jh-82tmx-bcy9m-4rkw7
windows 98 final(german) - cd-key: fxmkc-ff2f7-86djy-y86fc-824mb
windows 98 final(retail) - cd-key: b4dwd-2b3kx-kt7mr-gqxvb-wfmfy
windows 98 final(retail) - cd-key: bbh2g-d2vk9-qd4m9-f63xb-43c33
windows 98 final(retail) - cd-key: d4y9q-4qyby-22wbg-249hd-vggd8
windows 98 final(retail) - cd-key: f2hfq-2q82w-mqvjm-jybgv-jrxm8
windows 98 final(retail) - cd-key: ft9ch-xvxw7-7bfcm-rpr49-vdhyd
windows 98 final(retail) - cd-key: hgbrm-rbk3v-m9fxv-ycxdk-v38j4
windows 98 final(retail) - cd-key: jhvbp-t6tmp-gx8xj-cmgdp-k8ccx
windows 98 final(retail) - cd-key: k4hvd-q9tj9-6crx9-c9g68-rq2d3
windows 98 final(retail) - cd-key: k8f92-drtf8-d2t6x-r2qx6-2w46b
windows 98 final(retail) - cd-key: ptx6t-wtq9g-c7b2y-tc3k8-yt4gb
windows 98 final(retail) - cd-key: qcrfr-gg62t-v43b8-mfw8k-7hv66
windows 98 final(upgrade,italian) - cd-key: rjmy9-vv4ty-48jck-mrtjd-7tgjh
windows 98 final(upgrade) - cd-key: qjgpc-3pgvf-3xdxj-ffdgr-gryjp
windows 98 final(upgrade) - cd-key: tkg6r-b4ybj-y7626-hf7cb-pg3q3
windows 98 final(upgrade) - cd-key: vpvdt-fvchy-cwbp3-jp6y6-7398q
windows 98 osr beta refresh - cd-key: c9tch-g72y6-g4dqk-qcqrm-k7xfq
windows 98 osr1 beta 2 - cd-key: c9tch-g72y6-g4dqk-qcqrm-k7xfq
windows 98 osr1 build 2150 - cd-key: c9tch-g72y6-g4dqk-qcqrm-k7xfq
windows 98 osr1 v4.10.2126 - cd-key: c9tch-g72y6-g4dqk-qcqrm-k7xfq
windows 98 osr1 v4.10.2131 - cd-key: c9tch-g72y6-g4dqk-qcqrm-k7xfq

da m4st3r �

Источник: [https://torrent-igruha.org/3551-portal.html]
.

What’s New in the Windows 98 OSR1 v4.10.2126 serial key or number?

Screen Shot

System Requirements for Windows 98 OSR1 v4.10.2126 serial key or number

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *